ចៃ​មនុស្ស​អាច​មាន​ប្រយោជន៍ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០២០)i
  X
  អ៊ឹម សុធារិទ្ធ
  May 02, 2014 10:38 PM
  ក្នុង​នាទី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​នេះ លោក ​អ៊ឹម សុធារិទ្ធ ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់ Miles O’Brien អំពី​ប្រយោជន៍​និង​ការ​វិត្តន៍​របស់​ចៃ​មនុស្ស។

  ចៃ​មនុស្ស​អាច​មាន​ប្រយោជន៍ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០២០)

  អ៊ឹម សុធារិទ្ធ

  Published May 03, 2014

  ក្នុង​នាទី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​នេះ លោក ​អ៊ឹម សុធារិទ្ធ ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់ Miles O’Brien អំពី​ប្រយោជន៍​និង​ការ​វិត្តន៍​របស់​ចៃ​មនុស្ស។


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one