ចៃ​មនុស្ស​អាច​មាន​ប្រយោជន៍ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០២០)i
X
អ៊ឹម សុធារិទ្ធ
May 02, 2014 10:38 PM
ក្នុង​នាទី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​នេះ លោក ​អ៊ឹម សុធារិទ្ធ ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់ Miles O’Brien អំពី​ប្រយោជន៍​និង​ការ​វិត្តន៍​របស់​ចៃ​មនុស្ស។

ចៃ​មនុស្ស​អាច​មាន​ប្រយោជន៍ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០២០)

អ៊ឹម សុធារិទ្ធ

Published May 03, 2014

ក្នុង​នាទី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​នេះ លោក ​អ៊ឹម សុធារិទ្ធ ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់ Miles O’Brien អំពី​ប្រយោជន៍​និង​ការ​វិត្តន៍​របស់​ចៃ​មនុស្ស។


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one