ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းi
  X
  May 08, 2014 12:30 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ေနသူေတြထဲမွာ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ အေျခအေနေကာင္းၿပီး ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲရွိပါတယ္။

  ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္း

  Published May 08, 2014

  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ေနသူေတြထဲမွာ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ အေျခအေနေကာင္းၿပီး ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲရွိပါတယ္။