ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းi
X
May 08, 2014 12:30 PM
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ေနသူေတြထဲမွာ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ အေျခအေနေကာင္းၿပီး ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲရွိပါတယ္။

ၾကာသပေတးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္း

Published May 08, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ေနသူေတြထဲမွာ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ အေျခအေနေကာင္းၿပီး ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲရွိပါတယ္။