သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ တာ၀န္ယူမႈi
  X
  May 12, 2014 12:30 PM
  သတင္းေထာက္ေတြ လိုက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြကို ယာယီစာနယ္ဇင္းေကာင္စီက သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ ျမစ္မခသတင္း ေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပထားပါတယ္။

  သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ တာ၀န္ယူမႈ

  Published May 12, 2014

  သတင္းေထာက္ေတြ လိုက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြကို ယာယီစာနယ္ဇင္းေကာင္စီက သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အတြက္ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ ျမစ္မခသတင္း ေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပထားပါတယ္။