မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာi
  X
  May 12, 2014 12:30 PM
  မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

  မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ

  Published May 12, 2014

  မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။