မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာi
X
May 12, 2014 12:30 PM
မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ

Published May 12, 2014

မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။