ဗုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
X
May 14, 2014 12:30 PM
ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အျပဳသေဘာေဆာင္ တုိးတက္မႈရွိတယ္ဆုိၿပီး ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးအၾကံေပးက ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

Published May 14, 2014

ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ KIA ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အၾကား ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အျပဳသေဘာေဆာင္ တုိးတက္မႈရွိတယ္ဆုိၿပီး ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးအၾကံေပးက ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။