တမိနစ္အဂၤလိပ္စာi
X
May 15, 2014 12:30 PM
ဒီတပတ္ တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Breath of Fresh Air ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈံးကို တင္ျပထားပါတယ္။

တမိနစ္အဂၤလိပ္စာ

Published May 15, 2014

ဒီတပတ္ တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Breath of Fresh Air ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈံးကို တင္ျပထားပါတယ္။