རྒྱ་ནག་ལ་ཐོངས་མཆན་བཀག་སྡོམ་གྲོས་གཞི།i
X
June 18, 2014 5:02 PM
༄༅།། ང་ཚོའི་ཀུན་གླེང་བརྙན་འཕྲིན་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔར་བཞིན་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་གསར་འགོད་པ། ཨ་མི་རི་ཀའི་སྤྱི་དམངས་བཅས་ལ་ཐོངས་མཆན་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཚེ། ཨ་མི་རི་ཀས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ལ་ཐོངས་མཆན་བཀག་སྡོམ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་གཞི་གཞི་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་པའི་ཁོངས་ནས་གནས་ཚུལ་ཟུར་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

རྒྱ་ནག་ལ་ཐོངས་མཆན་བཀག་སྡོམ་གྲོས་གཞི།

Published June 19, 2014

༄༅།། ང་ཚོའི་ཀུན་གླེང་བརྙན་འཕྲིན་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔར་བཞིན་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་གསར་འགོད་པ། ཨ་མི་རི་ཀའི་སྤྱི་དམངས་བཅས་ལ་ཐོངས་མཆན་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཚེ། ཨ་མི་རི་ཀས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་ལ་ཐོངས་མཆན་བཀག་སྡོམ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་གཞི་གཞི་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་པའི་ཁོངས་ནས་གནས་ཚུལ་ཟུར་འདོན་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one