སྤུན་བསྒྲིགས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ།i
  X
  July 16, 2014 3:48 PM
  ཨ་རིའི་ཎིའུ་ཡོཀ་དང་ཎིའུ་འཇར་སི་ས་གནས་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ལ་སྤུན་བསྒྲིགས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ཡོད་པ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ། ཨ་རིའི་ཎིའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཎིའུ་ཡོཀ་དང་ཎིའུ་འཇར་སི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་ལགས་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད།

  སྤུན་བསྒྲིགས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ།

  Published July 16, 2014

  ཨ་རིའི་ཎིའུ་ཡོཀ་དང་ཎིའུ་འཇར་སི་ས་གནས་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ལ་སྤུན་བསྒྲིགས་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཙུགས་ཡོད་པ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ། ཨ་རིའི་ཎིའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཎིའུ་ཡོཀ་དང་ཎིའུ་འཇར་སི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས་ལགས་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཟུར་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད།


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one