Kunleng News Jul 18, 2014i
X
July 18, 2014 2:57 PM
མ་ལེ་ཞི་ཡའི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ལ་དྭགས་ཆིབས་སྒྱུར་ལེགས་གྲུབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ།རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་བོད་དོན་ལས་འགུལ། ཧོང་ཀོང་ས་གནས་གཞུང་གི་སྙན་ཐོ། སོག་རྫོང་གི་བོད་པ་གསུམ་འཛིན་བཟུང་། གྷ་ཟར་དཔུང་འཇུག

Kunleng News Jul 18, 2014

Published July 18, 2014

མ་ལེ་ཞི་ཡའི་གནམ་གྲུ་བརྡབ་སྐྱོན། ལ་དྭགས་ཆིབས་སྒྱུར་ལེགས་གྲུབ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ།རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མར་བོད་དོན་ལས་འགུལ། ཧོང་ཀོང་ས་གནས་གཞུང་གི་སྙན་ཐོ། སོག་རྫོང་གི་བོད་པ་གསུམ་འཛིན་བཟུང་། གྷ་ཟར་དཔུང་འཇུག