སྤྱི་འཐུས་ནས་བོད་ནང་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།i
  X
  July 18, 2014 3:31 PM
  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བོད་ནང་ཆེད་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཡིག་གེ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྡེ་ཚན་ནས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

  སྤྱི་འཐུས་ནས་བོད་ནང་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།

  Published July 18, 2014

  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བོད་ནང་ཆེད་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཡིག་གེ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་སྡེ་ཚན་ནས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one