Headline News Jul 21, 2014i
  X
  July 21, 2014 5:27 PM
  ༡༽ གནམ་གྲུའི་ཆག་སྒོར་རྟོག་དཔྱོད། ༢༽ དཀྱིལ་ཤར་གྱི་འཐབ་འཁྲུག ༣༽ བོད་མི་གསུམ་འཛིན་བཟུང་། ༤༽ རྡུལ་ཕྲན་གྱི་གྲོས་མོལ་ཕྱིར་འགྱངས། ༥༽ བཞུགས་སྒར་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པ།

  Headline News Jul 21, 2014

  Published July 22, 2014

  ༡༽ གནམ་གྲུའི་ཆག་སྒོར་རྟོག་དཔྱོད། ༢༽ དཀྱིལ་ཤར་གྱི་འཐབ་འཁྲུག ༣༽ བོད་མི་གསུམ་འཛིན་བཟུང་། ༤༽ རྡུལ་ཕྲན་གྱི་གྲོས་མོལ་ཕྱིར་འགྱངས། ༥༽ བཞུགས་སྒར་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པ།