ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས།i
  X
  July 23, 2014 3:34 PM
  སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ལས་འཆར་གྱི་དགོས་དབང་དང་བརྒྱུད་རིམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་གླིང་གི་མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

  ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས།

  Published July 23, 2014

  སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ལས་འཆར་གྱི་དགོས་དབང་དང་བརྒྱུད་རིམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གླེང་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྣམ་གྲྭ་ཕན་བདེ་ལེགས་གླིང་གི་མཁན་པོ་ཁྲོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one