တမိနစ္စာ အဂၤလိပ္စာi
  X
  August 21, 2014 12:30 PM
  ဒီကေန႔ တမိနစ္စာ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ တခုခုေျပာတဲ့အခါ အေရးႀကီးတာကို အဓိက ခ်က္ျခင္းေျပာဖို႔ ေတာင္းဆုိၿပီး သုံးႏႈန္းေလ့ရွိတဲ့ “Cut to the Chase” ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈံးကို တင္ျပထားပါတယ္။

  တမိနစ္စာ အဂၤလိပ္စာ

  Published August 21, 2014

  ဒီကေန႔ တမိနစ္စာ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ တခုခုေျပာတဲ့အခါ အေရးႀကီးတာကို အဓိက ခ်က္ျခင္းေျပာဖို႔ ေတာင္းဆုိၿပီး သုံးႏႈန္းေလ့ရွိတဲ့ “Cut to the Chase” ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈံးကို တင္ျပထားပါတယ္။