မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာi
X
December 23, 2013 6:53 PM
အဂၤါေန႔တုိင္း တင္ဆက္ေနတဲ့ မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ကို နားဆင္ၾကပါတယ္။

မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ

Published December 24, 2013

အဂၤါေန႔တုိင္း တင္ဆက္ေနတဲ့ မေၾကးမုံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ကို နားဆင္ၾကပါတယ္။