Headline News Mar 31, 2014i
  X
  March 31, 2014 6:36 PM
  ཁམས་འབའ་ཐང་རྫོང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་སྐུ་གཤེགས་པ། བོད་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་གཉིས་བཙོན་གྲོལ། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་ཉེན་བརྡ། ར་ཤི་ཡ་དང་ཨ་རི་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་མོལ།

  Headline News Mar 31, 2014

  Published April 01, 2014

  ཁམས་འབའ་ཐང་རྫོང་དུ་རང་ལུས་མེར་སྲེག འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་སྐུ་གཤེགས་པ། བོད་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་གཉིས་བཙོན་གྲོལ། བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་ཉེན་བརྡ། ར་ཤི་ཡ་དང་ཨ་རི་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་མོལ།