ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ཟླ་༦་ཚེས་༢༥ །i
  X
  June 25, 2014 2:00 PM
  ཨ་མི་རི་ཀའི་ཨི་རག་འ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལ་དྭགས་སུ་ཆོས་འབྲེལ། རྩོམ་པ་གཉིས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་པར་མི་མང་གིས་དགའ་བསུ། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་འགྲུལ་སྐྱོད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི། རིགས་འདྲེས་བོད་པའི་ཚོགས་འདུ་དང་པོ།

  ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ཟླ་༦་ཚེས་༢༥ །

  Published June 25, 2014

  ཨ་མི་རི་ཀའི་ཨི་རག་འ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལ་དྭགས་སུ་ཆོས་འབྲེལ། རྩོམ་པ་གཉིས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་པར་མི་མང་གིས་དགའ་བསུ། རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་འགྲུལ་སྐྱོད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི། རིགས་འདྲེས་བོད་པའི་ཚོགས་འདུ་དང་པོ།