མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་གི་རང་སྲེག་དང་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན།i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  November 20, 2013 3:57 PM
  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་མགོ་ལོག་ཨ་སྐྱོང་ཇོ་ནང་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་བོད་པ་ཚོས་གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ལ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཇོ་ནང་འགྲོ་ཕན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

  མགོ་ལོག་པདྨ་རྫོང་གི་རང་སྲེག་དང་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

  Published November 20, 2013

  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་མགོ་ལོག་ཨ་སྐྱོང་ཇོ་ནང་དགོན་པའི་གྲྭ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་ངོ་རྒོལ་དང་བོད་པ་ཚོས་གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ལ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཇོ་ནང་འགྲོ་ཕན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།