༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་དང་བཀའ་སློབ།i
  X
  January 03, 2014 3:59 PM
  ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་གསུང་ཆོས་གནང་བ་དང་། བཀའ་སློབ་ག་རེ་ཕེབས་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ནང་དུ་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་འབྲེལ་མཐུད་པ་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མཆོག་ལགས་དང་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་ཚང་བླ་བྲང་གི་གསོལ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་བརྩེ་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་དང་བཀའ་སློབ།

  Published January 03, 2014

  ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་གསུང་ཆོས་གནང་བ་དང་། བཀའ་སློབ་ག་རེ་ཕེབས་པ་ངོ་སྤྲོད་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ནང་དུ་ལམ་རིམ་གསུང་ཆོས་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་འབྲེལ་མཐུད་པ་དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མཆོག་ལགས་དང་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཡོངས་འཛིན་གླིང་ཚང་བླ་བྲང་གི་གསོལ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་བརྩེ་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།