របៀប​បោះឆ្នោត​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិកi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 10, 2013 2:12 PM
  លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​អភិបាល​រដ្ឋ​នៃ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​លើក​នេះ បាន​ត្រូវ​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​មើល​ឃើញ​ថា ជា​ការចង្អុល​បង្ហាញ​ថា​តើ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង អាច​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​សភា​តំណាង​រាស្រ្ត​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​យ៉ាង​ដូចម្តេច។ លោក​ជឹង ប៉ូជីន ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​អ្នកឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​វីអូអេ អ្នកស្រី Carolyn Presutti ដែល​រៀបរាប់​អំពី​អ្នកឈ្នះ​និង​អ្នកចាញ់​នៅ​ក្នុង​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​អភិបាល​រដ្ឋ។

  របៀប​បោះឆ្នោត​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

  Published December 10, 2013

  លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​អភិបាល​រដ្ឋ​នៃ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅ​លើក​នេះ បាន​ត្រូវ​អ្នក​សង្កេត​ការណ៍​មើល​ឃើញ​ថា ជា​ការចង្អុល​បង្ហាញ​ថា​តើ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង អាច​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​សភា​តំណាង​រាស្រ្ត​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​យ៉ាង​ដូចម្តេច។ លោក​ជឹង ប៉ូជីន ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​អ្នកឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​វីអូអេ អ្នកស្រី Carolyn Presutti ដែល​រៀបរាប់​អំពី​អ្នកឈ្នះ​និង​អ្នកចាញ់​នៅ​ក្នុង​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​អភិបាល​រដ្ឋ។