Accessibility links

དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ།

བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།


བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ནི་རྒྱ་གར་ནས་སྐྱེས་ཤིང་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་ནང་མི་རྣམས་ཨ་རིར་གནས་སྤོར་བྱེད་རྗེས། ཨ་མེ་རི་ཀའི་གཏེར་ཁའི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་རུ་ངར་ལྕགས་བཟོ་ལས་ཐད་ལ་ཆེད་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན་གྱིས། ད་ལྟ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་ངར་ལྕགས་བཟོ་གྲྭ་སྐད་གྲགས་ཅན། ཆིས་ཁ་ཀོ་ངར་ལྕགས་བཟོ་ལས་ཁང་དུ་ལྕགས་བཟོའི་བཀོད་འདོམས་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་མངའ་སྡེ་ཡུའུ་ཁྲ་ལྕགས་རིགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཡང་ཡིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ལོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་ཐོག་མ་མགོ་འཛུགས་བྱེད་སྐབས་དེའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མྱོང་བ་སོགས། དེ་རིང་ང་ཚོས་ལོ་ངོ་བཅུ་ལྷག་གི་གོང་ལ་བོད་ཀྱི་མཛངས་མའི་འགྲན་སྡུར་ནང་ཞུགས་མྱོང་ཞིང་། ད་ལྟ་ངར་ལྕགས་བཟོ་གྲྭའི་ལྕགས་བཟོ་བཀོད་འདོམས་ཀྱི་ཆེད་ལས་པར་ཇི་འྟར་གྱུར་བའི་སྐོར་ལ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་དང་ཁ་བརྡ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG