Accessibility links

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར།

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་༡༩


བོད་མི་གསུམ་ལ་ཁྲིམས་ཆད། གཏེར་རྐོའི་ངོ་རྒོལ་ལ་དྲག་གནོན། པའོ་ཞི་ལའེ་ལ་ཁྲིམས་གཤེར། མེ་འཁོར་བརྡབ་སྐྱོན། ཉི་ཧོང་གི་མེ་རི། ནག་ཚོང་གི་གཏེ་བོ་འཛིན་བཟུང་། ཨེ་ཇེབ་ཀྱི་ཡེ་ཤུ་བའི་དཀའ་ངལ།

XS
SM
MD
LG