Accessibility links

དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ།

བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་། ཁྲིམས་རྩོད་པ།


བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ནི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཨ་རིའི་ཎིའུ་ཡོཀ་དང་བྷོ་སི་ཊོན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཏེ། ཁྲིམས་རྩོད་ལས་ཁུངས་དེས་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་དང་ཉེས་དོན། ཁྱིམ་ཚང་གི་རྩོད་གླེང་དང་བཟའ་ཚང་ཁ་བྲལ་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་སྣ་མང་ཞིག་ལ་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཡུལ་ཕལ་མོ་ཆེ་བོད་པ་ཡིན་པས་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་གླ་ཡོན་མེད་པར་ཁྲིམས་དོན་གྱི་གོ་རྟོགས་མཐོ་རུ་གཏོང་བའི་སྲི་ཞུ་ཡང་སྒྲུབ་ཀྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་དྲ་ལམ་དུ་དཔར་འགྲེམ་བྱེད་པའི་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱར་ཞིབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཡིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བསྐྱར་ཞིབ་ནང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་གཤམ་གསལ་འབྲེལ་ཐག་བརྒྱུད་ནས་གཟིགས་པར་ཞུ།།

XS
SM
MD
LG