Predseda Zväzu mladých demokratov FIDESZ a parlamentný vodca ma?arskej opozi?nej koalície FIDESZ a Ma?arskej ob?ianskej strany Zoltán Pokorni sa v stredu vzdal svojich funkcií po správach médií o tom, ?e jeho otec bol viac ako 30 rokov informátorom bývalej komunistickej tajnej polície.

Pokorni povedal, ?e je ho otec mu potvrdil, ?e pracoval ako informátor pre tajnú políciu v rokoch 1956 a? 1989. ?V takejto situácii nemô?em ?alej pracova? ako predseda strany, tak ako by som si ?elal. Hoci nemám ani morálnu ani politickú povinnos? tak urobi?, vzdávam sa svojich funkcií?, povedal.

Zoltán Pokorni stál na ?ele tých, ktorí po?adovali, aby nový socialistický premiér Péter Medgyessi odstúpil, preto?e vy?lo najavo, ?e koncom sedemdesiatych a za?iatkom osemdesiatych rokov pracoval pre komunistickú kontrarozviedku. Aj Medgyessiho ?innos? odhalili ma?arské médiá.

Pokorni v stredu povedal, ?e tí, ktorí poskytli informácie televíznej stanici, ktorá prvá priniesla informáciu o tom, ?e istý vysokopostavený politik mal otca, ktorý spolupracoval dlhé roky s tajnou slu?bou, ho chceli vydiera? a po?adovali, aby sa vzdal po?iadaviek na odvolanie Medgyessiho.

Ako Pokorni povedal, jeho dnes 74-ro?ný otec bol v roku 1953 odsúdený na 12 rokov do väzenia za antikomunistickú ?innos? a v roku 1956 ho po?as revolúcie prepustili. Po obnove komunistickej vlády mu dali na výber ? bu? si pôjde odpyka? zvy?ok ? teda 9 rokov trestu, alebo sa stane informátorom.

Premiér Medgyessi povedal reportérom, ?e pod?a jeho názoru Pokorni má aj na?alej miesto v ma?arskom politickom ?ivote. ?Mali by sme sa koncentrova? na budúcnos? a na minulos? zabudnú?. V Ma?arsku potrebujeme pokoj a nie profitovanie zalo?ené na tragédiách rodín?, povedal premiér.

Ako je známe koalícia Zväzu mladých demokratov FIDESZ a Ob?ianskej demokratickej strany pod vedením bývalého premiéra Viktora Orbána utrpela v apríli volebnú porá?ku od Socialistickej strany, ktorú viedol Medgyessi. Pokorniho vo funkcii predsedu FIDESZ pravdepodobne nahradí bývalý predseda parlamentu János Ader a vo funkcii vodcu parlamentnej opozície bývalý minister ?portu Tamás Deutsch.