កូនខ្មែរ​ដែល​គ្រួសារ​អាមេរិកាំង​យក​មកចិញ្ចឹម ត្រៀម​ខ្លួន​ប្រណាំង​ទូក ក្នុង​កម្មវិធី​បោះ​ជំរំ​រដូវ​ក្តៅ នៅ​រមណីយដ្ឋាន Snow Mountain Range ​រដ្ឋ Colorado កាល​ពី​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ប៉ូច រាសី/VOA)
កូនខ្មែរ​ដែល​គ្រួសារ​អាមេរិកាំង​យក​មកចិញ្ចឹម ត្រៀម​ខ្លួន​ប្រណាំង​ទូក ក្នុង​កម្មវិធី​បោះ​ជំរំ​រដូវ​ក្តៅ នៅ​រមណីយដ្ឋាន Snow Mountain Range ​រដ្ឋ Colorado កាល​ពី​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (ប៉ូច រាសី/VOA)

GRANBY, COLORADO - Every summer for the past 15 years, Cambodian adoptees and their adoptive families from across the United States have gathered at a Colorado camp in the heart of the Rocky Mountains.

“Even though our parents really wanted us to stay connected with our culture, we soon learned English within a month and kind of left our culture behind and tried to get absorbed in the American culture. But as we grew up, we both kind of regretted that,” said Kunthia Porter, 25, who with her sister Devin Porter, 27, was adopted in 1999 by the Porter family of Spokane, Washington.

Kunthia describes herself, her sister and other campers as “Khmericans” — born in Cambodia, raised in America and shaped by both cultures because of their adoptive parents’ determination to educate them about their Khmer heritage.

ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំáž
Cambodian-Americans who volunteer to teach Cambodian adoptees about Cambodian cultures take group picture before the end of the Cambodian Heritage Camp at Snow Mountain Range, Colorado in July 2017. (Poch Reasey/VOA Khmer)

Each year, Cambodian Heritage Camp focused on a different theme, such as the Mekong River, with classes taught by Cambodian-American volunteers on the Khmer language, history, dance, music and, of course, food. Camp counselors, Cambodian-American college students and recent grads say they bonded with others who knew little of the language and ways of their homeland, but shared the experience of being the only child in their hometown who looked like they did.

“The most important word that we have been using for the past 15 years, even after the kids passed grade 12 is ‘identity,’” said Sar Titborey, a Cambodian-American volunteer. “We want to make sure we do not forget our roots, so whatever we teach, we stress that.”

And this focus has resonated with families.

“I wanted to find a pipeline back to my daughter’s culture, to make her aware of and proud of her heritage, and we wanted it incorporated into her view of herself and her self-esteem,” said Linda Ippolito, of Chapel Hill, North Carolina.

“That’s a hard thing when you look at the history of Cambodia,” she said. These are the kids and grandkids of people who went through the genocide.”

មុន​នឹង​បែប​គ្នា á
Before saying farewell, Cambodian adoptees relax around a bond fire and just enjoy the moment at Snow Mountain Range, Colorado in July 2017. (Poch Reasey/VOA Khmer)

?After camp, reunions

Last summer was the last camp session. Because of Cambodia’s troubled experience with international adoptions, the U.S.-Cambodia adoption program has been suspended since 2001, which means there are no more families with camp-aged kids signing up to make the annual trek to Colorado’s high country.

When organizers announced last summer that there would be no session in 2018, “nobody was OK with that,” Ippolito said. Her daughter Sophie, she says, went from being a reticent and somewhat shy 6-year-old during her first camp session in 2006 to someone who “just launched.”

The families and counselors, tightly knit and connected year-round through social media and visits, are in the throes of planning the first reunion, with an eye on a longer-term goal of a group volunteer-project trip to Cambodia.

“Nobody wanted camp to end,” said Kimsua Chay, 37, who first volunteered as a counselor in 2004. “It’s people you care about and have a good time with.

“We became very protective of the kids and the families and the camp,” said Chay, adding the counselors saw their work as “a unique chance to give back ... to our country, where our parents were born.”

មាតាបិតា​អាមេរិកáž
Parents of Cambodian adoptees enjoy Cambodian foods under a big yellow tent during the Cambodian Heritage Camp at Snow Mountain Range, Colorado in July 2017. (Poch Reasey/VOA Khmer)

Sharon Blender, one of the camp’s executive directors, said the Cambodian-American counselors also learned about their heritage at camp, including the traditions and rituals many of their families had brushed aside because of the trauma experienced in Cambodia.

“By coming here, they learned about their own culture and became amazing mentors for our own kids,” she said. “I can’t talk about this without being emotional ... they told us last year very clearly — we’ve known over the years — but last year they said this is the one place they can always be proud that they’re Khmers.”

Blender, who adopted her son Adam from Cambodia, added: “The bottom-line goal [of the camp] from my perspective is for our kids to take pride and have respect for their birth culture.”

Chay, now a United Airlines pilot based in Los Angeles and the longtime counselor coordinator, is working on a mentorship program for 2018 summer’s reunion. He’s facing the same problem he’s had for years — an abundance of Cambodian-American applicants who want to pay their own way to Colorado to work for food and lodging at Snow Mountains Ranch in Granby, about a two-hour drive from Denver.

“The gist of it is that other counselors will be mentoring the adult adoptees in college or just about to graduate, to help them make the transition from being a young adult to being an adult,” said Chay, who was born in a Thai refugee camp for Cambodians who had survived the genocide. “They can talk to us, and to each other. Older adoptees can pass on what they know to younger adoptees.”

Parents without kids

The reunion is expected to draw parents even if their children have other commitments, something that happened during camp sessions.

“It was a very confusing journey to adopt kids from Cambodia,” said Ippolito, noting her daughter Sophie was one of the last three Cambodian children granted a visa.

Camp afforded parents a chance to compare notes on their children, on their own experiences as adoptive parents and to attend workshops with experts.

“I work in public health,” said Ippolito, a program and technical leader in women’s health in developing countries and now a consultant at the Bill & Melinda Gates Foundation. “I have a master’s in education, yet I couldn’t figure her out. But it was because of the resources at the Heritage Camp — I don’t know how I would have raised her without all of that.”

“You’d come back with pages of notes” from lectures by psychologists and on how to tie a krama, the traditional Cambodian scarf, she said. “It’s an invaluable community.”

ការ​រាំ​កំសាន្ត​áž
Last dance at the farewell party at the end of the last official Cambodian Heritage Camp at Snow Mountain Range, Colorado in July 2017. (Poch Reasey/VOA Khmer)

?Open minds

The Cambodian community in the United States is small, some 320,000 people or less than 0.02 percent of the total Asian-American population. Most are clustered in California, Massachusetts, Pennsylvania, Washington and Texas, according to a 2015 report by Center for American Progress.

American families have adopted 2,355 Cambodian children, according to the U.S. Department of State. Many of the kids arrived with scant knowledge of their rich and ancient culture.

Many Cambodian adoptees are living with their American families in areas where they are the only child with such personal history. Some live in places far beyond the comfort of immigrant communities.

The Heritage Camps for Adoptive Families, the organization behind the Cambodian camp, also holds sessions for 10 other adoptee groups, including Chinese, Korean, Thai and Vietnamese. 

For families determined to understand their Khmer children’s heritage — Cambodia’s recent history of the secret American bombings, the Khmer Rouge genocide, during which between 1.7 million and 2.5 million people died, and civil wars — and their kids trying to connect to their roots, the annual summer camp provided more than the sum of its parts. It took the gathered adult volunteers from the Cambodian-American communities and the camp counselors to introduce the adoptees to their birthright.

“My sister and I are always trying to find ways that we can connect to our culture and learn about it, and when we came here to this camp dedicated to just that, I was just on,” Khuntia said. “I love the mission of this camp and the family aspect that it has.”

Kimberly Lanegran, an associate professor of political science at Coe College in Cedar Rapids, Iowa, adopted two children, one of whom is Clair Mali Ottemoeller from Cambodia, a regular camp attendee.

“I get to be with people who are like me, which is nice because there are not many Cambodians in Cedar Rapids,” said Clair Mali, who visited Cambodia with her adoptive family in 2015.“It’s nice to be with people who … know some of the same experiences that I’ve gone through myself.”

“We can’t make her like us, and she is not like us,” Lanegran said. “We just help her know that she is American and she is our daughter, but she was also born in Cambodia.”

Chay said the effort American families made to bring their children to the camp inspired him.

“They [adoptive parents] teach them things that they may not be in line with their beliefs,” he said. “We have families that come here and work with Buddhist monks, and they don’t believe in Buddhism. That’s the dynamics that they have to figure out — whether they let their kids listen to this or not. But, the fact they bring their kids here and keep their minds open about that says something.”

*An earlier version of this story misspelled several names and incorrectly identified the family that adopted Devin and Khuntia Porter. VOA regrets the error.