a bit everywhere

enpe tout kote

a bit here

enpe la

about a couple hours ago it was about a nine

apeprè kèk èdtan de sa li te apeprè nevè

about hour or two hours later this tightness comes

apeprè inèdtan oswa de èdtan apre sa sansasyon sere sa a vini

about how long have these symptoms been going on?

apeprè depi konbyen tan ou gen sentòm sa yo ?

about twenty years ago

apeprè vent an de sa

about two packs a day

apeprè de pake pa jou

about two to five minutes

apeprè de a senk minit

about what your friends or family says about your drinking?

sa zanmi oswa fanmi w di poutèt ou bwè twòp alkòl ?

actually it does

an verite li fè l

had any illnesses recently?

èske ou te genyen yon maladi dènyèman ?

a fever?

lafyèv ?

a hundred

yon santèn

a hundred degrees

san degre

a little

enpe

a little also there

enpe la a tou

all right

oke

all right sir

oke, mesye

all the time

tout tan

all three

tout twa

alright

oke

alrighty

oke

also do you drink alcohol?

epitou èske ou bwè alkòl ?

also tell me mary a little bit about your medical history

epi ba mwen plis detay konsènan tout lòt maladi ou te deja genyen yo, Mary

and a dry cough

ak yon tous sèch

and all chest pain should be treated this way especially with your age

e tout doulè nan pwatrin ta dwe trete konsa espesyalman akòz de laj ou

and along with a fever

e ansanm avèk lafyèv

and also needs to be checked your cholesterol blood pressure

e nou dwe kontwòle tou kolestewòl ak tansyon ou

and we should definitely get you into the hospital

e sètènman nou dwe mennen ou lopital

and any of those people

e nenpòt nan moun sa yo

and any other medical problems mister jones?

e ou gen lòt pwoblèm sante toujou, Msye Jones ?

and are you a smoker of cigarettes tobacco or other substances?

e èske ou fimen sigarèt tabak oswa lòt sibstans ?

and are you having a fever now?

èske ou gen lafyèv koulye a ?

and are you having any of the following symptoms with your chest pain

e èske ou gen youn nan sentòm ki annapre yo anmenmtan ou gen doulè nan pwatrin

and are you having any pain around the following area

e èkse ou gen doulè bò zòn sa a

and are you having a runny nose?

èske nen ou k ap koule ?

and are you having this chest pain now?

e èkse ou santi doulè nan pwatrin lan koulye a ?

and are you on any medicines?

e èkse w ap pran medikaman ?

and be as simple as you can okay?

e pa fè okenn konplikasyon, oke ?

and being on this viagra

e lè ou pran viagra sa a

and besides do you have difficulty breathing

apasa, èske ou gen difikilte pou respire

and call nine one one

e rele nèf en en

and can you tell me what other symptoms are you having along with this?

e èske ou kapab di mwen ki lòt sentòm ou genyen ansanm ak sa a ?

and cave in on me

e li tonbe sou mwen

and didn't you have anything before?

e èske ou te genyen lòt bagay anvan ?

and does it bother you

e èske li jennen ou ?

and does it tend to get better

e èske li gen tandans amelyore

and does this pain move from your chest?

e èske doulè sa a gaye apati pwatrin ou ?

and doing things you know a little bit active

e lè w ap fè aktivite ou abitye fè

and do not go to urinate in twelve hours

e pa ale fè pipi nan douz èdtan

and don't you ever go to the doctor?

e èske ou konn ale kay doktè ?

and down my arm and everything down to my hand

e sòti nan bra m e tout bagay rive  nan men m

and down the arm or anything?

e desann nan bra w oubyen nenpòt kisa ?

and down your left arm

e desann nan bra gòch ou

and do you feel pain along your arm?

e èske ou santi doulè nan tout bra w ?

and do you have any other medical problems?

e èkse ou gen lòt pwoblèm medikal ?

and do you have pain in the other arm too?

e èske ou gen doulè nan lòt bra a tou ?

and do you smoke

e èske ou fimen

and do you smoke?

e èske ou fimen ?

and drink lots of fluids

e bwè anpil likid

and everything is fine

e tout bagay kòrèk

and find out what is going on

e chèche konnen kisa ki genyen

and from zero being no pain

e apatide zero, kote zero vle di ou pa gen doulè

and have the ambulance bring you in

e fè anbilans lan mennen ou vini

and have you had a checkup or physical recently?

e èske yo te fè w yon tchekòp medikal oswa yon egzamen fizik tout lòt jou ?

and have you had anything like this before?

e èske ou te genyen yon bagay tankou sa deja ?

and have you taken any medicine for it?

e èske ou te pran medikaman pou sa ?

and have you taken any medicine for this?

e èske ou te pran medikaman pou sa ?

and here

e la

and hopefully the last question

e anfen dènye kesyon an

and how about smoking or drinking

e èske ou fimen oswa ou bwè

and how high has your fever been

e ki wotè lafyèv ou a te monte

and how long ago did these troubles begin?

e depi kilè pwoblèm sa yo kòmanse ?

and how long have you done that?

e depi kilè ou te fè sa ?

and how long will this pain last marco?

e pandan konbyen tan doulè sa a pral dire marco ?

and how much have you smoked?

e ki kantite ou te fimen ?

and how old are you?

e ki laj ou genyen ?

and how old did you say you were mister jones?

e ki laj ou di ou te genyen, Msye Jones ?

and how old is your nephew?

e ki laj neve w la genyen ?

and i can feel it down my left arm and shoulder and stuff

e mwen kapab santi l nan tout bra gòch mwen ak nan zepòl mwen ak lòt kote ankò

and i don't go to the doctor

e m pa ale kay doktè

and i drink

e m konn bwè

and if it radiates anywhere

e si li gaye nenpòt ki kote

and if you don't start to get better generally within one or two days

e si w pa santi w refè anjeneral apre yon oswa de jou

and if you do things

e si w fè aktivite

and if you have an aspirin

e si w pran yon aspirin

and i get checkups and stuff

e mwen fè tchèkòp ak lòt bagay

and i go out

e mwen sòti

and i got rheumatism

e mwen gen doulè rimatism

and i had it this morning

e mwen te santi l maten an

and i have a cough too

e m te touse tou

and i have a headache

e mwen gen maltèt

and i have a headache a tension headache in the back of my head

e mwen gen yon maltèt yon maltèt avèk redisman dèyè tèt mwen

and i have a headache in the back of my head

e mwen gen yon maltèt dèyè tèt mwen

and i have a little cold and a cough

e mwen gen yon refwadisman ansanm avèk yon touse

and i have also anti-inflammatories for my asthma

e mwen pran tou grenn anti-enflamatwa kont opresyon

and i have fever

e mwen gen lafyèv

and i have headache

e mwen gen maltèt

and i have my insulin checked

e yo kontwole nivo ensilin mwen

and i have severe liquid diarrhea

e mwen gen yon dyare likid trè grav

and i just feel real bad

e mwen santi m pa bon ditou

and i'm a bricklayer

e mwen se yon bòsmason

and i'm calling

e m ap rele

and i'm going to ask you a few questions

e m pral poze w kèk kesyon

and i'm gonna send you a picture here over our system

e mwen pral voye yon foto ba w avèk sistèm nou an

and i'm just afraid that something is gonna happen to me

e mwen pè kòmkwa gen yon bagay ki pral rive mwen

and i'm just not feeling well

e m pa santi kò m bon menm

and i'm really having some bad chest pain today

e m gen gwo doulè pwatrinpwatrin jodi a

and i'm wondering if i should come in to see a doctor?

e m ap poze m kesyon èske pou m vin wè yon doktè jodi a ?

and into my arm

e nan bra m

and i only want you to answer yes or no

e tanpri reponn wi oswa non sèlman

and i really can't afford to miss work

e mwen pa kapab pa ale nan travay

and is anybody else in your home or your family friends sick

e èkse nenpòt moun lakay ou oswa zanmi ou malad

and is this the emergency room?

e èske isit la se sal dijans lan ?

and is this the right time for your hay fever

e èske se bon moman pou alèji ou deklare ?

and i take insulin for it

e mwen pran ensilin pou sa

and i take medicine for that

e m pran medikaman pou sa

and i take my inhaler

e mwen pran ponp respiratwa mwen

and i take my medicine and everything

e mwen pran medikaman mwen ak tout bagay

and it changes

e li chanje

and it comes at times

e li konn vini detanzantan

and it doesn't hurt there

e li pa fè mal la a

and it feels like there is pins and needles in my left arm

e m santi kòmsi foumi ap mache nan bra gòch mwen

and it get the chest pain

e li pwovoke doulè nan pwatrin lan

and i think i have a little bit of a fever

e m kwè mwen gen yon ti lafyèv

and i think it went into my arm

e mwen kwè li desann nan bra m

and it is a really sharp pain

e se vreman yon doulè ki fò

and it is not any specific activity

e se pa okenn aktivite espesyal

and it is on your left side correct?

e se sou bò gòch ou pa vre ?

and it lasts anywhere from two to four minutes

e li dire ant de a kat minit

and it lasts longer

e li dire plis tan toujou

and i try to go again

e mwen eseye ale ankò

and it said i'm about a hundred degrees

e li di mwen gen anviwon san degre

and it seems to get worse around five o'clock in the evening

e li sanble vin pi grav ozanviwon senk è nan apremidi

and it's quite a strong pain

e se yon gwo doulè

and it will probably look at more details on this

e li pral siman gade plis detay sou sa

and i've been going to the bathroom a lot

e m al nan twalèt anpil fwa

and i've been timing it

e mwen kontwole tan ki pase

and i wanna ask some questions

e mwen vle poze kèk kesyon

and i want you show me the diagram on this body figure

e mwen ta renmen ou montre m sou desen-dyagram sa a sou pati kò sa a

and i want you to describe for me

e m vle ou dekri pou mwen

and i want you to describe where the chest pain is

e mwen vle w di mwen ki kote doulè pwatrin ou an chita

and i want you to show me by drawing a circle of the area

e mwen vle w fè yon wonn toutotou zòn lan pou ka montre m li

and i want you to show me where your pains are

e mwen vle w  montre m ki kote ou gen doulè

and i was sneezing

e mwen t ap estènye

and i will wait for the ambulance

e mwen pral tann anbilans la

and i would advise you if at all possible not to drive yourself

e mwen ta konseye w si se posib pou w pa kondwi machin ou oumenm

and kinda like when you gotta cold

e se menmjan ak lè ou gen yon grip

and likely you know you're sharing it with the rest of your family

e li posib, ou konnen, pou w kontamine tout rès fanmi w

and lots of tightness i believe right?

e anpil redisman, pa vre ?

and make sure the heart is doing what they supposed to do

e asire w kè w ap fonksyone jan li fèt pou fonksyone

and mary are you still with me?

e Mary èske ou konprann tout sa m ap di w ?

and mister jones how long have you been having this pain?

e Msye Jones depi kilè ou gen doulè sa a ?

and my buddy convinced me that i should try to call someone

e zanmi mwen reyisi konvenk mwen se pou mwen eseye rele yon moun

and my doc is great

e mwen gen yon bon doktè

and my nose has been running

e nen m t ap koule

and my younger brother

e ti frè m

and now this pain has begun

e koulyè a doulè sa a kòmanse

and of the following

e nan lòt bagay sa yo

and oh gosh here

e oh bondye papa m, isit

and once in a while some pot

e detanzantan yon sigarèt mariwana

and one is naught

e youn se pa anyen

and other social questions

e lòt kesyon sosyal

and perhaps i would advise you to

e petèt mwen ta konseye w pou

and probably within the next twenty four hours it is best to go see your primary care doctor

e petèt anvan 24èdtan k ap vini yo pito w al wè doktè jeneralis ou

and running a lot

e kouri anpil

and see us as soon as possible

e vin wè nou touswit

and she is not having the runny stools or anything

e li pa gen dyare oswa lòt bagay

and she is sick

e li malad

and she is sorta have the same symptoms

e li plizoumwen gen menm sentom yo

and so do i have to go to the hospital?

e konsa se pou m ale lopital ?

and so is your pain radiating right now mister jones?

e konsa èske doulè w la ap gaye koulye a Msye Jones ?

and something they call rheumatic disease something like that

e yon bagay yo rele maladi rimatism oswa yon bagay konsa

and sometimes it hurts a lot

e li gendwa fè mal anpil

and sometimes it is a lot stronger than others too

e pafwa li pi fò pase lòt moman

and sometimes it kinda scares me

e pafwa li fè m pè menm

and sometimes the pain seems to go high into my neck as well

e pafwa doulè a sanble li rive jouk nan kou m menm

and so you've never really had anything like this before this severe?

e kidonk se premye fwa