Multimedia

    • Nhạc sĩ Trúc Hồ đến Văn phòng Hội đồng Nhân Quyền ở Geneve

    Nhạc sĩ Trúc Hồ đến Văn phòng Hội đồng Nhân quyền ở Geneve

    Published February 04, 2013

    Nhạc sĩ Trúc Hồ đến Văn phòng Hội đồng Nhân quyền ở Geneve trong chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam "Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói"