အေမရိကန္ - ျမန္မာဆက္ဆံေရးအေပၚ ေဒၚစုုသေဘာထားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  September 18, 2012 11:00 PM
  Asia Society နဲ႔ United States Institute of Peace (USIP) တိုု႔ ပူးတြဲက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီအေျခခံအေဆာက္အအံုုတည္ေဆာက္ေရးမွာ အကူအညီေတြအမ်ားႀကီးေပးႏိုုင္ပါတယ္လိုု႔ ေျပာဆိုုသြားပါတယ္။

  အေမရိကန္ - ျမန္မာဆက္ဆံေရးအေပၚ ေဒၚစုုသေဘာထား

  Published September 19, 2012

  Asia Society နဲ႔ United States Institute of Peace (USIP) တိုု႔ ပူးတြဲက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီအေျခခံအေဆာက္အအံုုတည္ေဆာက္ေရးမွာ အကူအညီေတြအမ်ားႀကီးေပးႏိုုင္ပါတယ္လိုု႔ ေျပာဆိုုသြားပါတယ္။