རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ།i
|| 0:00:00
...    
 
X
November 09, 2012 3:34 PM
བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་འཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། གསོ་བ་རིག་པའི་ཚོགས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཨེམ་ཆི་ཚེ་རིང་ཐག་གཅོད་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ།

Published November 09, 2012

བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་འཚོགས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། གསོ་བ་རིག་པའི་ཚོགས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའི་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཨེམ་ཆི་ཚེ་རིང་ཐག་གཅོད་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།