၂၀၁၂ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 02, 2013 2:44 PM
  ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုအၾကား ဆက္ဆံေရး တုုိးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနေတြကိုု စုုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

  ၂၀၁၂ အေမရိကန္ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး

  Published January 02, 2013

  ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုအၾကား ဆက္ဆံေရး တုုိးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနေတြကိုု စုုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။