အီဂ်စ္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 07, 2013 8:18 PM
  အီဂ်စ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေရွ႔တန္းကပါ၀င္ခဲ႔ေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း။

  အီဂ်စ္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး

  Published January 08, 2013

  အီဂ်စ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေရွ႔တန္းကပါ၀င္ခဲ႔ေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း။