၈၈ မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ ဖိလစ္ပိုုင္ခရီးစဥ္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 22, 2013 8:26 PM
  ဖိလစ္ပိုုင္ စစ္တပ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းေတြကိုု သြားေရာက္ေလ႔လာခဲ႔ၾကတဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဖိလစ္ပိုုင္ စစ္တပ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငနး္စဥ္ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္လိုု႔ ေျပာဆိုုၾကပါတယ္။

  ၈၈ မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ ဖိလစ္ပိုုင္ခရီးစဥ္

  Published January 23, 2013

  ဖိလစ္ပိုုင္ စစ္တပ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုုပ္ငန္းေတြကိုု သြားေရာက္ေလ႔လာခဲ႔ၾကတဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဖိလစ္ပိုုင္ စစ္တပ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငနး္စဥ္ အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္လိုု႔ ေျပာဆိုုၾကပါတယ္။