ျမန္မာသတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 22, 2013 10:00 PM
  .

  ျမန္မာသတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္

  Published February 23, 2013

  .