Khám phá những bí mật của ký ứci
  X
  March 07, 2013 7:10 PM
  Đa số các cuộc khảo cứu về não bộ con người thường tập trung vào việc tìm hiểu cách làm thế nào tạo ra ký ức, lưu trữ và tìm lại ký ức. Giờ đây, một cuộc khảo cứu do các khoa học gia tại hai Trường Đại Học, một ở California, và một ở Texas đã mang lại những hiểu biết mới về tiến trình này. Các nhà khảo cứu của hai trường này tìm thấy rằng những khu vực tách biệt của não bộ phối hợp với nhau gần giống như những đài phát thanh nhỏ, để tạo ra ký ức liên quan tới thời gian và không gian.

  Khám phá những bí mật của ký ức

  Published March 08, 2013

  Đa số các cuộc khảo cứu về não bộ con người thường tập trung vào việc tìm hiểu cách làm thế nào tạo ra ký ức, lưu trữ và tìm lại ký ức. Giờ đây, một cuộc khảo cứu do các khoa học gia tại hai Trường Đại Học, một ở California, và một ở Texas đã mang lại những hiểu biết mới về tiến trình này. Các nhà khảo cứu của hai trường này tìm thấy rằng những khu vực tách biệt của não bộ phối hợp với nhau gần giống như những đài phát thanh nhỏ, để tạo ra ký ức liên quan tới thời gian và không gian.