RSF: Việt Nam 5 năm liên tiếp là Kẻ thù của Interneti
X
March 16, 2013 2:00 AM
RSF: Việt Nam 5 năm liên tiếp là Kẻ thù của Internet. TNS John McCain kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Quốc hội Trung Quốc bầu ông Lý Khắc Cường làm thủ tướng. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo

RSF: Việt Nam 5 năm liên tiếp là Kẻ thù của Internet

Published March 16, 2013

RSF: Việt Nam 5 năm liên tiếp là Kẻ thù của Internet. TNS John McCain kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Quốc hội Trung Quốc bầu ông Lý Khắc Cường làm thủ tướng. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/ và http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo