အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  March 30, 2013 10:00 PM
  ဒီေန႔အစီအစဥ္ - အဓိက႐ုဏ္းအေျခအေနအရပ္ရပ္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္္ငံေရးနဲ႔ စစ္တပ္အခန္းက႑၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ရဲ႕ ျပည္ပခရီးစဥ္ စတဲ့ ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒နဲ႔ ေမးျမန္းခန္း၊ သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ .....

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published March 31, 2013

  ဒီေန႔အစီအစဥ္ - အဓိက႐ုဏ္းအေျခအေနအရပ္ရပ္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္္ငံေရးနဲ႔ စစ္တပ္အခန္းက႑၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ရဲ႕ ျပည္ပခရီးစဥ္ စတဲ့ ျမန္မာနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒နဲ႔ ေမးျမန္းခန္း၊ သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ .....