ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡༠i
  X
  April 10, 2013 4:44 PM
  ཨ་རིའི་མེ་མདའི་ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ། བྱང་ཀོ་རི་ཡ་ལ་འཛིན་པའི་ཨ་རིའི་སྲིད་ཇུས་དང་ཐབས་ལམ། རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་དཔོན་ཊུ་ཊུ་ལ་འཚམས་འདྲི།

  ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡༠

  Published April 11, 2013

  ཨ་རིའི་མེ་མདའི་ཁྲིམས་གཞི་གཏན་འབེབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ། བྱང་ཀོ་རི་ཡ་ལ་འཛིན་པའི་ཨ་རིའི་སྲིད་ཇུས་དང་ཐབས་ལམ། རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་དཔོན་ཊུ་ཊུ་ལ་འཚམས་འདྲི།