အပတ္စဥ္ တီဗြီသတင္းလႊာ i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  May 04, 2013 12:00 PM
  တပတ္အတြင္း ျမန္မာ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠ႒ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခန္း၊ ဥကၠံၿမိဳ႕ အေျခအေန တည္ၿငိမ္ေပမယ့္ ေဒသခံေတြ စိုုးရိမ္ေနဆဲ၊ ျမန္မာသတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ တိုုးတက္မႈ႐ွိလာေၾကာင္း Freedom House ေျပာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္း သက္တန္႔ေရာင္ သတင္းလႊာ .....

  အပတ္စဥ္ တီဗြီသတင္းလႊာ

  Published May 04, 2013

  တပတ္အတြင္း ျမန္မာ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠ႒ နဲ႔ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခန္း၊ ဥကၠံၿမိဳ႕ အေျခအေန တည္ၿငိမ္ေပမယ့္ ေဒသခံေတြ စိုုးရိမ္ေနဆဲ၊ ျမန္မာသတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ တိုုးတက္မႈ႐ွိလာေၾကာင္း Freedom House ေျပာ၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္း သက္တန္႔ေရာင္ သတင္းလႊာ .....