ཤག་རོང་པོ་དགོན་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས།i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  September 13, 2013 4:00 PM
  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཁམས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་ཤག་རོང་པོ་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་དང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་མང་དུ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐད། ནག་ཆུ་སྦྲ་སོག་འབྲི་གསུམ་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

  ཤག་རོང་པོ་དགོན་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས།

  Published September 14, 2013

  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཁམས་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་གྱི་ཤག་རོང་པོ་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་དང་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་མང་དུ་བྱེད་བཞིན་པའི་ཐད། ནག་ཆུ་སྦྲ་སོག་འབྲི་གསུམ་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།