རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་སྙིང་དང་གནད་འགགi
  X
  September 25, 2013 5:17 PM
  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་པ་དེའི་དོན་སྙིང་དང་གནད་འགག་སོགས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་དང་། འཛམ་གླིང་ནང་པའི་མཆེད་གྲོགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་ལ་དྭགས་པ་བླ་མ་བློ་བཟང་ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད།

  རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དོན་སྙིང་དང་གནད་འགག

  Published September 26, 2013

  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཚོགས་པ་དེའི་དོན་སྙིང་དང་གནད་འགག་སོགས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་དང་། འཛམ་གླིང་ནང་པའི་མཆེད་གྲོགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་ལ་དྭགས་པ་བླ་མ་བློ་བཟང་ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད།