ཨོ་རི་ས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནོད་འཚེ། i
  X
  October 18, 2013 3:22 PM
  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་ཉིན་ཤས་གོང་རྒྱ་གར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་གཉིས་ནང་བྱུང་བའི་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་འོག་ཨོ་རི་ས་བོད་མིའི་གཞི་ཆགས་ལ་གནོད་འཚེ་དང་ད་ལྟའི་འཆར་དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མིན་སྐོར། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཨོ་རི་ས་བོད་མིའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་གཞིས་ཆོས་ནོར་བསམ་གྲུབ་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

  ཨོ་རི་ས་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་ཀྱི་གནོད་འཚེ།

  Published October 18, 2013

  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་ཉིན་ཤས་གོང་རྒྱ་གར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་གཉིས་ནང་བྱུང་བའི་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་འོག་ཨོ་རི་ས་བོད་མིའི་གཞི་ཆགས་ལ་གནོད་འཚེ་དང་ད་ལྟའི་འཆར་དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མིན་སྐོར། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཨོ་རི་ས་བོད་མིའི་གཞི་ཆགས་ཀྱི་གཞིས་ཆོས་ནོར་བསམ་གྲུབ་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།