ការ​ចិញ្ចឹម​ស្លែ​លើ​ដំបូង​ផ្ទះ​នៅ​ប្រទេស​ថៃi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  November 04, 2013 5:52 PM
  ដំបូល​សណ្ឋាគារ​មួយ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ បាន​រចនា​ឲ្យ​ទៅ​ជា​កសិដ្ឋាន​មិន​ធម្មតា​មួយ​សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​ស្លែ។ ក្រុម​អ្នក​គាំទ្រ​ការ​ចិញ្ចឹម​ស្លែ​នៅ​ក្នុង​ធុង​ទឹក​ថា ស្លែ​ជា​អាហារ​សំខាន់ សម្រាប់​ប្រទេស​ជឿនលឿន​និង​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍ។ អ្នកស្រី នុច សារីតា សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់ លោក Steve Herman នៃ​វីអូអេ​ដែល​រាយការណ៍​អំពី​រឿង​នេះ​ពី​ទី​ក្រុង​បាងកក។

  ការ​ចិញ្ចឹម​ស្លែ​លើ​ដំបូង​ផ្ទះ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ

  Published November 05, 2013

  ដំបូល​សណ្ឋាគារ​មួយ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ បាន​រចនា​ឲ្យ​ទៅ​ជា​កសិដ្ឋាន​មិន​ធម្មតា​មួយ​សម្រាប់​ចិញ្ចឹម​ស្លែ។ ក្រុម​អ្នក​គាំទ្រ​ការ​ចិញ្ចឹម​ស្លែ​នៅ​ក្នុង​ធុង​ទឹក​ថា ស្លែ​ជា​អាហារ​សំខាន់ សម្រាប់​ប្រទេស​ជឿនលឿន​និង​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍ។ អ្នកស្រី នុច សារីតា សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់ លោក Steve Herman នៃ​វីអូអេ​ដែល​រាយការណ៍​អំពី​រឿង​នេះ​ពី​ទី​ក្រុង​បាងកក។