ရခုိင္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ရွင္းလင္းခ်က္i
  X
  January 28, 2014 8:21 PM
  ဇႏၷ၀ါရီလလယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဠိပကၡအတြင္းမွာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးတဦး အသတ္ခံခဲ့ရတယ္ဆုိတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားက လြဲလို႔ ဘာမွ မေတြ႔ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ရခုိင္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

  ရခုိင္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ရွင္းလင္းခ်က္

  Published January 29, 2014

  ဇႏၷ၀ါရီလလယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဠိပကၡအတြင္းမွာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးတဦး အသတ္ခံခဲ့ရတယ္ဆုိတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားက လြဲလို႔ ဘာမွ မေတြ႔ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ရခုိင္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ေျပာဆုိသြားပါတယ္။