အိႏၵိယ ေရအရင္းအျမစ္ အခက္အခဲi
  X
  January 29, 2014 8:39 PM
  အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ေရရွားပါးရာကေန ေနာက္ဆက္တြဲေပၚေပါက္လာႏုိင္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အခုကတည္းက ေရအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြကို အေရးယူေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီဆိုၿပီး ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြက သတိေပးေနပါတယ္။ ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။

  အိႏၵိယ ေရအရင္းအျမစ္ အခက္အခဲ

  Published January 30, 2014

  အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ေရရွားပါးရာကေန ေနာက္ဆက္တြဲေပၚေပါက္လာႏုိင္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အခုကတည္းက ေရအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြကို အေရးယူေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီဆိုၿပီး ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္ေတြက သတိေပးေနပါတယ္။ ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။