တနလၤာေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
  X
  May 05, 2014 12:30 PM
  ဘာသာမတူသူေတြအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနႏုိင္ေရး၊ အမုန္းစကားေတြ မပ်ံ႕ပြားေရး ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသား မူဆလင္မ်ား ျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံ က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေနတဲ့သတင္းကို တင္ျပထားပါတယ္။

  တနလၤာေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

  Published May 05, 2014

  ဘာသာမတူသူေတြအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနႏုိင္ေရး၊ အမုန္းစကားေတြ မပ်ံ႕ပြားေရး ရည္ရြယ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသား မူဆလင္မ်ား ျပည္လံုးကြ်တ္ညီလာခံ က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ေနတဲ့သတင္းကို တင္ျပထားပါတယ္။