အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ေနာက္ဆုံးေန႔i
X
May 12, 2014 12:30 PM
အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးၿပီးတဲ့ေနာက္ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ ေၾကညာစာတမ္းမွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ က႑စံုအတြက္ အာဆီယံအဖဲြ႔ဝင္ ဆယ္ႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေနာင္မွာ အခုထက္ပိုၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔နဲ႔ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈေတြအတြက္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ေနာက္ဆုံးေန႔

Published May 12, 2014

အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးၿပီးတဲ့ေနာက္ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ ေၾကညာစာတမ္းမွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ က႑စံုအတြက္ အာဆီယံအဖဲြ႔ဝင္ ဆယ္ႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေနာင္မွာ အခုထက္ပိုၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔နဲ႔ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈေတြအတြက္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။