မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္i
  X
  August 18, 2014 12:30 PM
  အေမရိကန္မွာလုပ္ေလ့ရွိၾကတဲ့ Baby Shower ဆိုတဲ့ပြဲအေၾကာင္း မေၾကးမံုက တင္ဆက္ထားပါတယ္။

  မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္

  Published August 18, 2014

  အေမရိကန္မွာလုပ္ေလ့ရွိၾကတဲ့ Baby Shower ဆိုတဲ့ပြဲအေၾကာင္း မေၾကးမံုက တင္ဆက္ထားပါတယ္။