၀ါရွင္တန္က ၾကက္ေမြးျမဴေရးi
  X
  August 21, 2014 12:30 PM
  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားေတြအၾကား အာရွႏုိင္ငံေတြမွာလို အိမ္ေနာက္ေဖး ၾကက္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားသူ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕က လုပ္ငန္းရွင္တဦးကေတာ့ ၾကက္ ေမြးျမဴေရးမလုပ္ခင္ လုပ္ငန္းနဲ ့ အၾကံဉာဏ္ ရယူေနပါတယ္။ ဂြ်န္ဆိုးရဲ႕ သတင္းလႊာကို ကိုေအာင္ေအာင္က တင္ျပထားပါတယ္။

  ၀ါရွင္တန္က ၾကက္ေမြးျမဴေရး

  Published August 21, 2014

  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစားေတြအၾကား အာရွႏုိင္ငံေတြမွာလို အိမ္ေနာက္ေဖး ၾကက္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို စိတ္၀င္စားသူ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕က လုပ္ငန္းရွင္တဦးကေတာ့ ၾကက္ ေမြးျမဴေရးမလုပ္ခင္ လုပ္ငန္းနဲ ့ အၾကံဉာဏ္ ရယူေနပါတယ္။ ဂြ်န္ဆိုးရဲ႕ သတင္းလႊာကို ကိုေအာင္ေအာင္က တင္ျပထားပါတယ္။