མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་དང་དེའི་ཉེན་ཚབས།i
  X
  July 30, 2014 3:39 PM
  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་འགོས་སྟངས་དང་དེའི་ཉེན་ཚབ། ན་ཚ་དེ་སྔོན་འགོག་བཅས་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ལ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་འགན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་དཔལ་མོ་ལགས་དང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་ཊི་ནས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད།

  མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་དང་དེའི་ཉེན་ཚབས།

  Published July 30, 2014

  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་འགོས་སྟངས་དང་དེའི་ཉེན་ཚབ། ན་ཚ་དེ་སྔོན་འགོག་བཅས་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ལ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་འགན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་དཔལ་མོ་ལགས་དང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་ཊི་ནས་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བཟང་ལགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད།


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one