ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་མཛད་རྗེས།i
  X
  January 31, 2014 3:48 PM
  ཀུན་གཟིགས་པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་ལོ་༢༥ ཕྱིན་པའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལ་བཞག་གནང་བའི་མཛད་རྗེས་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ནང་དུ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་དགོན་བདག་ཨ་ཀྱཱ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང་། དེ་ནས་པན་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་རྣམ་ཐར་རྩོམ་པ་པོ་གཙང་ཕྲུག་སྟོབས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

  ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་མཛད་རྗེས།

  Published January 31, 2014

  ཀུན་གཟིགས་པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་མཆོག་དགོངས་པ་རྫོགས་ནས་ལོ་༢༥ ཕྱིན་པའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བདེ་དོན་ལ་བཞག་གནང་བའི་མཛད་རྗེས་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ནང་དུ་སྐུ་འབུམ་དགོན་པའི་དགོན་བདག་ཨ་ཀྱཱ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དང་། དེ་ནས་པན་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པའི་རྣམ་ཐར་རྩོམ་པ་པོ་གཙང་ཕྲུག་སྟོབས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།