Accessibility links

Breaking News
USA

English/Creole Triage Dictionary


Source: Translators Without Borders

a bit everywhere

enpe tout kote

a bit here

enpe la

about a couple hours ago it was about a nine

apeprè kèk èdtan de sa li te apeprè nevè

about hour or two hours later this tightness comes

apeprè inèdtan oswa de èdtan apre sa sansasyon sere sa a vini

about how long have these symptoms been going on?

apeprè depi konbyen tan ou gen sentòm sa yo ?

about twenty years ago

apeprè vent an de sa

about two packs a day

apeprè de pake pa jou

about two to five minutes

apeprè de a senk minit

about what your friends or family says about your drinking?

sa zanmi oswa fanmi w di poutèt ou bwè twòp alkòl ?

actually it does

an verite li fè l

had any illnesses recently?

èske ou te genyen yon maladi dènyèman ?

a fever?

lafyèv ?

a hundred

yon santèn

a hundred degrees

san degre

a little

enpe

a little also there

enpe la a tou

all right

oke

all right sir

oke, mesye

all the time

tout tan

all three

tout twa

alright

oke

alrighty

oke

also do you drink alcohol?

epitou èske ou bwè alkòl ?

also tell me mary a little bit about your medical history

epi ba mwen plis detay konsènan tout lòt maladi ou te deja genyen yo, Mary

and a dry cough

ak yon tous sèch

and all chest pain should be treated this way especially with your age

e tout doulè nan pwatrin ta dwe trete konsa espesyalman akòz de laj ou

and along with a fever

e ansanm avèk lafyèv

and also needs to be checked your cholesterol blood pressure

e nou dwe kontwòle tou kolestewòl ak tansyon ou

and we should definitely get you into the hospital

e sètènman nou dwe mennen ou lopital

and any of those people

e nenpòt nan moun sa yo

and any other medical problems mister jones?

e ou gen lòt pwoblèm sante toujou, Msye Jones ?

and are you a smoker of cigarettes tobacco or other substances?

e èske ou fimen sigarèt tabak oswa lòt sibstans ?

and are you having a fever now?

èske ou gen lafyèv koulye a ?

and are you having any of the following symptoms with your chest pain

e èske ou gen youn nan sentòm ki annapre yo anmenmtan ou gen doulè nan pwatrin

and are you having any pain around the following area

e èkse ou gen doulè bò zòn sa a

and are you having a runny nose?

èske nen ou k ap koule ?

and are you having this chest pain now?

e èkse ou santi doulè nan pwatrin lan koulye a ?

and are you on any medicines?

e èkse w ap pran medikaman ?

and be as simple as you can okay?

e pa fè okenn konplikasyon, oke ?

and being on this viagra

e lè ou pran viagra sa a

and besides do you have difficulty breathing

apasa, èske ou gen difikilte pou respire

and call nine one one

e rele nèf en en

and can you tell me what other symptoms are you having along with this?

e èske ou kapab di mwen ki lòt sentòm ou genyen ansanm ak sa a ?

and cave in on me

e li tonbe sou mwen

and didn't you have anything before?

e èske ou te genyen lòt bagay anvan ?

and does it bother you

e èske li jennen ou ?

and does it tend to get better

e èske li gen tandans amelyore

and does this pain move from your chest?

e èske doulè sa a gaye apati pwatrin ou ?

and doing things you know a little bit active

e lè w ap fè aktivite ou abitye fè

and do not go to urinate in twelve hours

e pa ale fè pipi nan douz èdtan

and don't you ever go to the doctor?

e èske ou konn ale kay doktè ?

and down my arm and everything down to my hand

e sòti nan bra m e tout bagay rive nan men m

and down the arm or anything?

e desann nan bra w oubyen nenpòt kisa ?

and down your left arm

e desann nan bra gòch ou

and do you feel pain along your arm?

e èske ou santi doulè nan tout bra w ?

and do you have any other medical problems?

e èkse ou gen lòt pwoblèm medikal ?

and do you have pain in the other arm too?

e èske ou gen doulè nan lòt bra a tou ?

and do you smoke

e èske ou fimen

and do you smoke?

e èske ou fimen ?

and drink lots of fluids

e bwè anpil likid

and everything is fine

e tout bagay kòrèk

and find out what is going on

e chèche konnen kisa ki genyen

and from zero being no pain

e apatide zero, kote zero vle di ou pa gen doulè

and have the ambulance bring you in

e fè anbilans lan mennen ou vini

and have you had a checkup or physical recently?

e èske yo te fè w yon tchekòp medikal oswa yon egzamen fizik tout lòt jou ?

and have you had anything like this before?

e èske ou te genyen yon bagay tankou sa deja ?

and have you taken any medicine for it?

e èske ou te pran medikaman pou sa ?

and have you taken any medicine for this?

e èske ou te pran medikaman pou sa ?

and here

e la

and hopefully the last question

e anfen dènye kesyon an

and how about smoking or drinking

e èske ou fimen oswa ou bwè

and how high has your fever been

e ki wotè lafyèv ou a te monte

and how long ago did these troubles begin?

e depi kilè pwoblèm sa yo kòmanse ?

and how long have you done that?

e depi kilè ou te fè sa ?

and how long will this pain last marco?

e pandan konbyen tan doulè sa a pral dire marco ?

and how much have you smoked?

e ki kantite ou te fimen ?

and how old are you?

e ki laj ou genyen ?

and how old did you say you were mister jones?

e ki laj ou di ou te genyen, Msye Jones ?

and how old is your nephew?

e ki laj neve w la genyen ?

and i can feel it down my left arm and shoulder and stuff

e mwen kapab santi l nan tout bra gòch mwen ak nan zepòl mwen ak lòt kote ankò

and i don't go to the doctor

e m pa ale kay doktè

and i drink

e m konn bwè

and if it radiates anywhere

e si li gaye nenpòt ki kote

and if you don't start to get better generally within one or two days

e si w pa santi w refè anjeneral apre yon oswa de jou

and if you do things

e si w fè aktivite

and if you have an aspirin

e si w pran yon aspirin

and i get checkups and stuff

e mwen fè tchèkòp ak lòt bagay

and i go out

e mwen sòti

and i got rheumatism

e mwen gen doulè rimatism

and i had it this morning

e mwen te santi l maten an

and i have a cough too

e m te touse tou

and i have a headache

e mwen gen maltèt

and i have a headache a tension headache in the back of my head

e mwen gen yon maltèt yon maltèt avèk redisman dèyè tèt mwen

and i have a headache in the back of my head

e mwen gen yon maltèt dèyè tèt mwen

and i have a little cold and a cough

e mwen gen yon refwadisman ansanm avèk yon touse

and i have also anti-inflammatories for my asthma

e mwen pran tou grenn anti-enflamatwa kont opresyon

and i have fever

e mwen gen lafyèv

and i have headache

e mwen gen maltèt

and i have my insulin checked

e yo kontwole nivo ensilin mwen

and i have severe liquid diarrhea

e mwen gen yon dyare likid trè grav

and i just feel real bad

e mwen santi m pa bon ditou

and i'm a bricklayer

e mwen se yon bòsmason

and i'm calling

e m ap rele

and i'm going to ask you a few questions

e m pral poze w kèk kesyon

and i'm gonna send you a picture here over our system

e mwen pral voye yon foto ba w avèk sistèm nou an

and i'm just afraid that something is gonna happen to me

e mwen pè kòmkwa gen yon bagay ki pral rive mwen

and i'm just not feeling well

e m pa santi kò m bon menm

and i'm really having some bad chest pain today

e m gen gwo doulè pwatrinpwatrin jodi a

and i'm wondering if i should come in to see a doctor?

e m ap poze m kesyon èske pou m vin wè yon doktè jodi a ?

and into my arm

e nan bra m

and i only want you to answer yes or no

e tanpri reponn wi oswa non sèlman

and i really can't afford to miss work

e mwen pa kapab pa ale nan travay

and is anybody else in your home or your family friends sick

e èkse nenpòt moun lakay ou oswa zanmi ou malad

and is this the emergency room?

e èske isit la se sal dijans lan ?

and is this the right time for your hay fever

e èske se bon moman pou alèji ou deklare ?

and i take insulin for it

e mwen pran ensilin pou sa

and i take medicine for that

e m pran medikaman pou sa

and i take my inhaler

e mwen pran ponp respiratwa mwen

and i take my medicine and everything

e mwen pran medikaman mwen ak tout bagay

and it changes

e li chanje

and it comes at times

e li konn vini detanzantan

and it doesn't hurt there

e li pa fè mal la a

and it feels like there is pins and needles in my left arm

e m santi kòmsi foumi ap mache nan bra gòch mwen

and it get the chest pain

e li pwovoke doulè nan pwatrin lan

and i think i have a little bit of a fever

e m kwè mwen gen yon ti lafyèv

and i think it went into my arm

e mwen kwè li desann nan bra m

and it is a really sharp pain

e se vreman yon doulè ki fò

and it is not any specific activity

e se pa okenn aktivite espesyal

and it is on your left side correct?

e se sou bò gòch ou pa vre ?

and it lasts anywhere from two to four minutes

e li dire ant de a kat minit

and it lasts longer

e li dire plis tan toujou

and i try to go again

e mwen eseye ale ankò

and it said i'm about a hundred degrees

e li di mwen gen anviwon san degre

and it seems to get worse around five o'clock in the evening

e li sanble vin pi grav ozanviwon senk è nan apremidi

and it's quite a strong pain

e se yon gwo doulè

and it will probably look at more details on this

e li pral siman gade plis detay sou sa

and i've been going to the bathroom a lot

e m al nan twalèt anpil fwa

and i've been timing it

e mwen kontwole tan ki pase

and i wanna ask some questions

e mwen vle poze kèk kesyon

and i want you show me the diagram on this body figure

e mwen ta renmen ou montre m sou desen-dyagram sa a sou pati kò sa a

and i want you to describe for me

e m vle ou dekri pou mwen

and i want you to describe where the chest pain is

e mwen vle w di mwen ki kote doulè pwatrin ou an chita

and i want you to show me by drawing a circle of the area

e mwen vle w fè yon wonn toutotou zòn lan pou ka montre m li

and i want you to show me where your pains are

e mwen vle w montre m ki kote ou gen doulè

and i was sneezing

e mwen t ap estènye

and i will wait for the ambulance

e mwen pral tann anbilans la

and i would advise you if at all possible not to drive yourself

e mwen ta konseye w si se posib pou w pa kondwi machin ou oumenm

and kinda like when you gotta cold

e se menmjan ak lè ou gen yon grip

and likely you know you're sharing it with the rest of your family

e li posib, ou konnen, pou w kontamine tout rès fanmi w

and lots of tightness i believe right?

e anpil redisman, pa vre ?

and make sure the heart is doing what they supposed to do

e asire w kè w ap fonksyone jan li fèt pou fonksyone

and mary are you still with me?

e Mary èske ou konprann tout sa m ap di w ?

and mister jones how long have you been having this pain?

e Msye Jones depi kilè ou gen doulè sa a ?

and my buddy convinced me that i should try to call someone

e zanmi mwen reyisi konvenk mwen se pou mwen eseye rele yon moun

and my doc is great

e mwen gen yon bon doktè

and my nose has been running

e nen m t ap koule

and my younger brother

e ti frè m

and now this pain has begun

e koulyè a doulè sa a kòmanse

and of the following

e nan lòt bagay sa yo

and oh gosh here

e oh bondye papa m, isit

and once in a while some pot

e detanzantan yon sigarèt mariwana

and one is naught

e youn se pa anyen

and other social questions

e lòt kesyon sosyal

and perhaps i would advise you to

e petèt mwen ta konseye w pou

and probably within the next twenty four hours it is best to go see your primary care doctor

e petèt anvan 24èdtan k ap vini yo pito w al wè doktè jeneralis ou

and running a lot

e kouri anpil

and see us as soon as possible

e vin wè nou touswit

and she is not having the runny stools or anything

e li pa gen dyare oswa lòt bagay

and she is sick

e li malad

and she is sorta have the same symptoms

e li plizoumwen gen menm sentom yo

and so do i have to go to the hospital?

e konsa se pou m ale lopital ?

and so is your pain radiating right now mister jones?

e konsa èske doulè w la ap gaye koulye a Msye Jones ?

and something they call rheumatic disease something like that

e yon bagay yo rele maladi rimatism oswa yon bagay konsa

and sometimes it hurts a lot

e li gendwa fè mal anpil

and sometimes it is a lot stronger than others too

e pafwa li pi fò pase lòt moman

and sometimes it kinda scares me

e pafwa li fè m pè menm

and sometimes the pain seems to go high into my neck as well

e pafwa doulè a sanble li rive jouk nan kou m menm

and so you've never really had anything like this before this severe?

e kidonk se premye fwa ou gen yon bagay ki osi grav ?

and take a few short breaths

e respire-ekspire plizyè fwa

and take two tylenol every four to six hours

e pran de grenn tylenòl chak kat a sis èdtan

and tell me what symptoms are you having now?

e di mwen kilès sentòm ou genyen koulye a ?

and tell m t

e di mwen

and ten being the most pain you've ever had

e dis se doulè ki pi fò ou janm santi

and ten being the worst headache

e dis se pi gwo maltèt ou janm genyen

and that is to have a seat

e se pou w chita

and that is what made me really call you guys

e se sa ki te vrèman fè mwen te rele nou

and that it is going to need further evaluation

e sa ap bezwen yon analiz ki pi apwofondi

and that it is worsening with activity

e sa ap agrave lè w fè aktivite

and the dust is up

e pousyè a leve

and the headache is kind of you know like one of those headaches at the back of the head

e maltèt sa a se tankou, ou konnen, menm kalite maltèt ak sa ki chita dèyè tèt ou

and then

e apre

and then also here behind

e apre la a dèyè tou

and then also in the back i have an aching part

e la dèyè a mwen gen yon doulè nan yon kote

and then dial nine one one

e apre sa rele nèf en en

and then here i feel pain in the arm

e la a mwen santi yon doulè nan bra mwen

and then i have a strong headache too

e mwen gen yon gwo maltèt tou

and then it goes up here too

e li monte jouk la a tou

and then one and one

e apre sa en apre en

and then see how it gets later?

e apre sa tann pou wè jan l ap evolye pita ?

and then sometimes it even goes into my arms

e pafwa li menm desann nan bra m

and then sometimes it gets a little bit better

e pafwa li fè yon ti amelyorasyon

and then that is what really worries me

e se sa ki fè m pè

and then was going to stop

e li ta pral rete

and then when i don't have anything else in my stomach

e lè mwen pa gen anyen nan vant mwen

and the pain stopped

e doulè a rete

and they have diarrhea

e yo gen dyare

and they're having some fevers as well

e yo gen yon mouvman lafyèv tou

and they're okay

e yo anfòm

and today did you take your sugar level

e jodia èske ou te tcheke nivo sik ou

and up here

e jouk la

and voiding urine?

e fè pipi ?

and wait

e tann

and wait for the ambulance

e tann anbilans la

and we don't know your medical history though

e nou pa konnen ki maladi ou te deja genyen

and what are you vomiting?

e kisa w ap vomi ?

and what do you do?

e kisa w fè ?

and what i do suggest is

e sa mwen rekòmande se

and what i recommend you is you should go to the emergency room

e sa mwen konseye w se ale nan sal dijans

and what is your height?

e ki wotè w ?

and what medications are you taking?

e ki medikaman w ap pran ?

and what medications are you taking now?

e ki medikaman w ap pran koulye a ?

and what medicine mary have you taken

e ki medikaman ou t ap pran, Marie ?

and what medicines do you take for these diseases?

e ki medikaman ou pran pou maladi sa yo ?

and what were you doing

e ki sa w t ap fè

and where else are you drawing mary?

e ki lòt kote w ap trase, Mary ?

and where is it located?

e ki kote sa ye ?

and where it ends?

e ki kote li fini ?

and where it moves

e ki kote li gaye

and which is your job?

e ki travay w ap fè ?

and which medicine should the doctor prescribe for me?

e ki medikaman doktè a ta dwe prekri m ?

and while you're drawing

e pandan w ap trase a

and with your history of diabetes

e avèk maladi sik ou a

and would it hurt even more

e èske li ta w fè pi mal ankò

and you cannot drink

e ou pa kapab bwè

and you don't have any other health problems

e ou pa gen lòt maladi

and you haven't had any foreign travel lately?

e w pa vwayaje ale nan peyi entranje tou lòt jou ?

and you know i haven't missed a single day in the last ten years

e ou konnen mwen pa janm manke menm pa yon sèl jou pandan dis lane ki sòt pase yo

and you know it feels like my chest is like gonna crush

e ou konnen se kòmkwa mwen santi pwatrin mwen pral fann

and you know people cough on me all the time

e gen moun ki touse nan figi m tout tan

and you know then maybe the pain sorta starts to come back

e ou konnen petèt doulè a gendwa sanble li vle tounen

and you need to do that right now

e se pou w fè sa koulye a

and you probably ought to get to the clinic right now

e se pou w ale nan klinik la touswit

and you push nine

e ou peze nèf

and your diarrhea

e dyare w la

and you're having chest pain

e w gen doulè pwatrin

and your headaches

e maltèt ou yo

and your insulin?

e ensilin ou an ?

and your symptoms do not go away in five days

e sentòm ou yo pa disparèt apre senk jou

and your weight?

e konbyen ou peze ?

and you said this is a pressure in your chest

e ou di se yon presyon ou gen nan pwatrin ou

and you say that it is sharp

e ou di ke li fò anpil

and you see somebody in the clinic

e ou konn wè yon moun nan klinik la

and you should probably take an aspirin two aspirins now

e ou ta dwe pran yon grenn aspirin, de grenn aspirin koulye a

and you sweep around the store

e bale tout magazen an

and zero being very mild or no pain

e zewo se nivo ki vle ou doulè a fèb oswa ou pa gen doulè ditou

another thing is that i'm not hungry

yon lòt bagay tou sèke mwen pa grangou

any burning with urination?

èske lè w fè pipi ou santi li brile w ?

any chest pain?

èske ou pa gen okenn doulè pwatrin ?

any cough?

èske ou touse ?

any diabetes?

èske ou fè maladi sik ?

any discoloration with the urine?

èske pipi w chanje koulè ?

any funny feeling numbness tingling on the left arm?

Èske ou pa gen okenn sansasyon dwòl tankou paralizi pikòtman nan bra gòch ou ?

any kind of burning sensation?

èske ou santi yon bagay k ap brile w ?

anyone in the family have a heart problem heart disease heart attack high cholesterol high blood pressure

èske gen moun nan fanmi w ki gen pwoblèm kè, maladi kè, atak kadyak, kolestewòl, tansyon ?

any other history of any medical problems or anything?

èske ou te konn gen lòt maladi oswa lòt pwoblèm ?

any other symptoms or problems that you notice with the muscle aches?

èske ou remake nenpòt lòt sentòm oswa pwoblèm lè ou gen doulè miskilè ?

any pain with urination

èske li fè w mal lè w ap fè pipi ?

any sharp pain on your left side of your chest?

èske ou santi yon gwo doulè sou bò gòch pwatrin ou ?

any shortness of breath?

èske souf ou kout ?

any sweating? any nausea vomiting or lightheadedness?

èske ou transpire ? èske ou genyen kè plen vomisman oswa tèt ou ap vire (vètij) ?

appreciate your help

mwen remèsye ou pou èd ke ou ban mwen

approximately two hundred twenty pounds

anviwon de san ven liv

are having pain?

èske ou gen doulè ?

are there other people sick as you at home with your same symptoms?

èske gen moun lakay ou ki malad menm jan avèk ou avèk menm sentòm yo ?

are there other people sick like you at home

èske gen lòt moun ki malad lakay ou menm jan avèk ou

are they all over your body or just in your arms and legs?

èske se nan tout kò w oswa nan bra w avèk janm ou sèlman ?

are you?

èske ou ?

are you able to keep any liquids down

èske ou pa vomi likid ou bwè

are you a drinker?

èske ou se yon tafyatè ?

are you allergic to some medicine?

èske ou alèjik avèk sèten medikaman ?

are you allergic to some medicines?

èske ou alèjik avèk sèten medikaman ?

are you angry

èske ou fache

are you familiar with this term?

èske ou konprann mo sa a ?

are you good

èske sa va

are you having also abdominal pain?

Èske ou gen doulè nan vant ou ?

are you having any chills?

èske ou gen frison ?

are you having any difficulty breathing now

èske ou gen difikilte pou respire koulye a

are you having any other symptoms?

èske ou gen nenpòt ki lòt sentòm ?

are you having any shortness of breath?

èske souf ou kout ?

are you having headache in the front of your head?

èske ou gen maltèt devan tèt ou ?

are you having sweats?

èske ou gen swe frèt (transpire anpil)?

are you intoxicated right now?

èske ou sou koulye a ?

are you on any other medicine besides insulin?

èske w ap lòt medikaman apa ensilin la ?

are you still having the chest pain

èske ou kontinye gen doulè pwatrin lan

are you still there?

èske ou la toujou ?

are you taking any medications of any sorts?

èske w apnenpòt ki lòt medikaman ?

are you will robinson?

èske ou rele Will Robinson ?

as far as i know

dapre sa mwen konnen

as far as i kn t

dapre sa mwen konnen

as far as you know?

dapre ou ?

a sharp pain a sharp pain

yon gwo doulè yon gwo doulè

at home?

lakay ?

at this point i would be concerned that you might be having not enough blood go to your heart maybe

lè sa a mwen ta pè ou pa gen ase san ki rive nan kè w petèt

bad taste in your mouth?

ou gen yon move gou nan bouch ou ?

because i don't feel good

paske mwen pa santi m byen

because i have asthma

paske mwen gen opresyon

because i'm having a lot of pain

paske doulè a fò

because i'm not feeling very well today

paske mwen pa santi m byen jodi a

because i'm not very well

paske mwen pa santi byen ditou

because it's better to check your state of health

paske li pi bon pou tcheke eta sante w

because the pain was going to start

paske doulè a ta pral kòmanse

because this is flu season

paske se sezon lagrip

because your pain seems to have been continuous for the last two hours

paske sanble ou gen doulè san rete depi 2 èdtan

before i was always well

anvansa mwen te toujou byen

before we make that decision here

anvan nou pran desizyon sa a la a

before you answer that

anvan ou reponn

besides the diabetes do you have other problems or important diseases?

apa maladi sik (dyabèt), èske ou gen lòt pwoblèm oswa gwo maladi ?

besides the pain and the breathlessness do you have sweat nausea vomiting?

apa doulè ak souf kout, èske ou transpire ou gen kè plen oswa ou konn vomi ?

bowing?

pliye tankou si w ap salye yon moun

bowing the head?

bese tèt ou ?

but also we shouldn't be put aside for the heart cardiac origin chest pain

men tou yo pa ta dwe mete nou sou kote poutèt doulè pwatrin ki sot nan maladi kadyak la

but a more important problem now is this chest pain

men yon pwoblèm ki pi enpòtan koulye a se doulè pwatrin sa a

but can you tell me where that pain is going

men èske ou kapab di mwen ki kote doulè sa a prale

but certainly

men sètènman

but did i tell you i was vomiting too

men èske mwen te di w m konn vomi tou

but do not drive yourself

men pa kondwi machin ou oumenm

but don't delay your trip

men pa tann pou fè deplasman sa a

but do you find yourself sweating more with this pain

men èske ou wè w ap transpire plis poutèt ou gen doulè sa a

but he died unexpectedly

men li mouri sibitman

but he sees me at least once a month

men li konn wè mwen omwen yon fwa pa mwa

but i can feel it like go up my neck and to my left shoulder

men mwen kapab santi li monte anlè kou m e li rive nan zepòl dwat mwen

but i couldn't find it

men mwen pa t kapab jwenn li

but i don't normally get the pain

men mwen pa gen doulè a anjeneral

but i don't think she was having diarrhea

men mwen pa panse li te gen dyare

but i feel worse

men mwen santi pi mal

but if you have increasing diarrhea

men si ou gen dyare pi fò toujou

but if you have the cough

men si w ap touse

but i get the generics at walmart

men mwen jwenn medikaman jenerik yo nan Walmart

but i gotta tell you you know

men fòk mwen di w, ou konnen

but i got this real cold sweat

men mwen konn genyen swe ki trè frèt (transpirasyon frèt)

but i have difficulty breathing

men mwen gen difikilte pou mwen respire

but i just can't

men mwen pa kapab

but i know lot of people cough on me

men mwen konnen anpil moun touse sou mwen

but i'm in a cold sweat

men gen yon swe frèt (transpirasyon ki frèt)

but i'm kinda short of breath

men mwen gen souf ki kout

but i'm not having any vomiting or diarrhea

men mwen pa gen okenn vomisman ni dyare

but i'm really worried

men mwen gen anpil enkyetid

but in your family is there somebody with heart problems now or in the past?

men nan fanmi w èske gen yon moun ki gen pwoblèm kè koulye a oswa anvan ?

but is it serious?

men èske li grav ?

but is this pain sharp

men èske doulè sa a fò

but is your sweat cold or hot?

men èske transpirasyon ou frèt oswa cho ?

but i take insulin

men mwen pran ensilin

but it doesn't feel like that now

men mwen pa santi sa koulye a

but it feels like it is in my back too

men mwen santi tankou li nan do m tou

but it has been lasting all day

men mwen fè tout jounen an avèk li

but i think he is sleeping

men mwen kwè l ap dòmi

but it is just real real loose and runny

men li trè trè dlo

but it is still constantly there

men li pa janm ale

but it just hurts

men li fè m mal

but it never lasted like this before

men li pa t janm dire lontan konsa anvan

but it really hurts you know

men li fè m mal tout bon vre

but it's important now you go to the first aid station

men li enpòtan pou ou ale nan pòs premye swen medikal

but it's not a real pain

men se pa yon vrè doulè

but it's not the first time

men se pa premye fwa

but i want you to draw for me

e m vle ou desine l pou mwen

but i work in a store

men mwen travay nan yon magazen

but like i said my sister is sick like this too

men jan mwen te di a, sè m malad konsa tou

but no diarrhea

men san dyare

but nothing is coming up

men pa gen anyen k ap vini

but now it's been about three months

men koulye a sa fè twa mwa anviwon

but now it's stronger

men koulye a li pi fò

but otherwise i think this should care of itself

men sinon mwen kwè l ap ranje pou kont li

but she doesn't have vomiting and diarrhea

men li pa vomi e li pa gen dyare

but she doesn't have vomiting or diarrhea

men li pa vomi e li pa gen dyare

but she is just not having the vomiting

men li p ap vomi

but that man is much smaller

men nèg sa a pi piti anpil

but the temperature is not very high

men tanperati a pa trè wo

but this time it seems stronger

men fwa sa a li sanble li pi fò

but to get a friend to bring you if possible

men mande yon zanmi pou li mennen ou, si se posib

but we need to treat every chest pain with the utmost seriousness

men nou dwe pran tout prekosyon pou swen tout doulè pwatrin

but you know earlier today

men ou konnen pi bonè jodi a

but you know i drink

men ou konnen, mwen bwè

but you know i'm on insulin

men ou konnen, m ap pran ensilin

but you know i sit down

men ou konnen mwen chita

but you know it is kinda hard to tell

men ou konnen li yon jan difisil pou kapab di

but you know it is not really hurting to breathe per se

men ou konprann li pa fè m mal vreman lè m ap respire sèlman

but you know my sugar is pretty regular

men ou konnen nivo sik mwen ase nòmal

but you know nothing else

men ou konnen okenn lòt bagay

but you know when i get up again

men ou konnen lè mwen eseye leve ankò

but you're breathing all right right now right?

men w ap respire nòmalman koulye a pa vre ?

but you think this is that serious?

men ou kwè li tèlman grav konsa ?

by ambulance preferably

nan anbilans, de preferans

bye

babay

call an ambulance

rele yon anbilans

can i have you draw on that picture

èske ou kapab desine sou foto sa a

can i help you?

kisa mwen kapab fè pou ou ?

can i help you please?

tanpri, kisa mwen kapab fè pou ou ?

can i just rest for a while

èske mwen kapab repose pandan yon ti moman

can you describe little bit better?

èske ou kapab dekri pi byen ?

can you give me on a scale from one to ten how intense or how strong is this pain that you're having?

èske ou kapab di m ki nivo doulè ou genyen oswa ki entansite doulè a, zewo vle di ou pa gen doulè e dis vle di doulè a trè, trè fò

can you help me?

èske ou kapab ede mwen ?

can you help me today?

èske ou kapab ede mwen jodi a ?

can you see?

èske ou kapab wè ?

can you see it?

èske ou kapab wè l ?

can you see that doc?

èske ou wè sa a doktè ?

can you show me

èske ou kapab montre mwen ?

can you tell me if anybody in your family has had any illnesses recently?

èske ou kapab di mwen si gen yon moun nan fanmi w ki te malad tou lòt jou ?

can you tell me or what level you're having this pain now?

èske ou kapab di mwen nan ki nivo doulè sa a ye koulye a ?

'cause i go to the doc

paske mwen pral kay doktè

'cause i just really didn't even think i had any heart problems

paske mwen pa t menm panse mwen te gen pwoblèm kè

'cause i'm sitting down talking to you now

paske mwen chita e m ap pale avèk ou koulye a

'cause like i said

paske jan mwen te di a

'cause maybe this will help you and stuff

paske sa kapab ede w

'cause my arm went kind of numb this afternoon

paske bra m te yon jan angoudi apremidi a

'cause of this chest pain i totally forgot

Poutèt doulè pwatrin sa a mwen bliye nèt

'cause they're having a cough

paske y ap touse

'cause we do need to do further tests here

paske nou dwe fè plis tès toujou

chest pain

doulè pwatrin

cold

frèt

cold sweat?

swe frèt ?

cold sweats

swe frèt ?

come in

antre

congestion?

konjesyon ?

could you please describe the pain?

èske ou kapab dekri doulè a tanpri ?

could you say that?

èske ou kapab di sa ?

david put that down

david depoze bagay sa a

diarrhea?

dyare ?

did i tell you about my diarrhea?

èske mwen te di w mwen gen dyare ?

did i tell you i don't have any appetite

èske mwen te di w mwen pa gen apeti

didn't ever take specific tests?

ou pa t janm fè tès espesifik yo ?

did you actually take your temperate with a thermometer

èske ou te pran tanperati w avèk yon tèmomèt

did you do anything

èske ou te fè yon bagay

did you have medical examinations for these problems

èske ou te fè yon egzamen medikal pou pwoblèm sa yo

did you hear me?

èske ou tande sa mwen di ou ?

did you never check it?

èske ou te janm tcheke li ?

did you t

èske ou te

does it come and go

èske li konn vini e li ale

does it feel like somebody squeezing your chest

èske ou santi tankou si yon moun t ap peze pwatrin ou

does it go anywhere

èske li deplase yon lòt kote

does it go to your neck to your arms to your back?

èske li antre nan kou w nan bra w nan do w ?

does it hurt

èske li fè mal

does it look like that?

èske li sanble sa ?

does it seem to make the pain worse

èske gen lè li fè doulè vin pi fò

doesn't hurt

li pa fè mal

does that sound acceptable to you?

èske ou dakò avèk sa ?

does that tend to make it worse

èske li vin pi grav lè mwen fè sa

does the pain come back?

èske doulè a konn tounen ?

does the pain go into your jaw

èske doulè a antre nan machwa w

does this pain increase

èske doulè a ogmante

does your pain go away

èske doulè a ale

do i have indigestion

èske mwen gen endijesyon

do not take any today

pa pran okenn jodi a

don't wait

pa tann

do still feel like shortness of breath

èske souf ou kout toujou

do they complain of being sick similar symptoms?

èske yo plenyen yo malad e ke yo genyen menm sentòm ?

do you

èske

do you also feel a pain here along your arm?

èske ou santi yon doulè isit tou nan tout bra w ?

do you check your sugars by yourself at home?

èske ou tcheke nivo sik ou poukont ou lakay ou ?

do you feel a lot of pain

èske ou santi doulè pwatrin lan fò

do you feel guilty about your drinking?

èske ou santi w koupab poutèt w ap bwè a ?

do you feel pain only in that part

èske ou santi yon doulè nan pati sa a sèlman

do you get out of breath?

èske ou gen difikilte pou respire nòmalman ?

do you have allergies

èske ou gen alèji

do you have also nausea and vomiting?

èske ou gen noze ak vomisman ?

do you have an eye-opener in the morning?

èske ou konn pran yon bagay pou ede w leve nan maten ?

do you have any allergies to any drugs or medications?

èske ou gen alèji ak nenpòt pwodwi oswa medikaman ?

do you have any allergies to any medications?

èske ou gen alèji ak nenpòt medikaman ?

do you have any allergies to any medications or anything?

èske ou gen alèji ak nenpòt medikaman oswa nenpòt ki bagay ?

do you have any aspirin with there handy in your purse or whatever

èske ou vini avèk aspirin nan sak ou oswa lòt kote

do you have any blood pressure problem as far as you know?

èske ou konnen si w gen pwoblèm tansyon ?

do you have any heart problems?

èske ou gen pwoblèm kè ?

do you have any history of any heart problems in the family or anything?

èske ou gen lòt pwoblèm kè nan fanmi w oswa lòt kalite maladi ?

do you have any medical problems?

èske ou gen pwoblèm medikal ?

do you have any other chronic like high blood pressure or anything like that?

èske ou gen lòt maladi kwonik tankou tansyon oswa lòt maladi konsa ?

do you have any other diseases?

èske ou gen nenpòt ki lòt maladi ?

do you have any other diseases chronic medical problems like diabetes?

èske ou gen lòt maladi kwonik pwoblèm medikal tankou dyabèt ?

do you have any other medical problems

èske ou gen lòt pwoblèm medikal

do you have any other past medical problems

èske ou te genyen lòt pwoblèm medikal oparavan

do you have any questions?

èske ou gen kesyon ou ta renmen poze ?

do you have any shortness of breath with that chest pain?

èske souf ou kout lè ou gen doulè pwatrin sa a ?

do you have any t

èske ou gen nenpòt ki

do you have aspirin at home?

èske ou gen aspirin lakay ou ?

do you have a stiff neck and a headache?

èske kou w rèd e ou gen maltèt ?

do you have a temperature?

èske ou gen lafyèv ?

do you have at home tachipirina or something similar?

èske ou gen aspirin lakay ou oswa yon lòt grenn ki tankou aspirin ?

do you have diabetes?

èske ou gen dyabèt ?

do you have high blood pressure?

èske ou fè tansyon ?

do you have some shortness of breath goes with that?

èske souf ou konn kout lè ou gen sa ?

do you have the temperature?

èske ou gen tanperati a ?

do you have vomiting and diarrhea?

èske ou gen vomisman ak dyare ?

do you know how to use this?

èske ou konnen kijan pou fè sa ?

do you know if he had a problem with his heart?

èske ou konnen si li te deja gen pwoblèm kè ?

do you know what i'm talking about doc?

èske ou konprann sa m ap di w la, doktè ?

do you know what symptoms she was having?

èske ou konnen ki sentòm li genyen ?

do you know what your cholesterol level is?

èske ou konnen nivo kolestewòl ou ?

do you notice any funny looking rashes on your skin

èske ou remake kèk lagratèl sou po w

do your mom or dad or brothers or sisters have problems with their heart?

èske manman ou papa ou oswa frè ak sè w gen pwoblèm kè ?

do your relatives have the same symptoms

èske fanmi w gen menm sentom yo

do you see

èske ou wè

do you see it?

èske ou wè l ?

do you see that picture?

èske ou kapab wè foto sa a ?

do you see the drawing

èske ou wè desen a

do you see the image?

èske ou wè imaj la

do you smoke?

e èske ou fimen ?

do you suffer from some particular diseases?

èske ou gen yon maladi espesyal ?

do you take insulin?

èske ou pran ensilin ?

do you understand?

èske ou konprann ?

do you understand me?

èske ou konprann mwen ?

do you understand that?

èske ou konprann sa ?

do you want me to take it now doctor?

èske ou vle pou mwen pran l koulye a, doktè ?

drink plenty of fluids today

bwè anpil likid jodi a

driver

chofè

emergency room

sal dijans

every now and then

detanzantan

every now and then i take like a aspirin or something

detanzantan mwen pran tankou yon aspirin oswa yon lòt bagay

exactly what you're describing

egzakteman sa w ap dekri

few tylenols

Kèk grenn tylenol

fifty eight

Senkant-uit

first of all can you hear me very well?

premyèman, èske ou kapab tande mwen byen ?

five six

senk sis

for about two to three

pandan apeprè de a twa

for a few days i have had a temperature

Sa fè kèk jou mwen gen lafyèv

for many years?

pandan plizyè lane ?

for the ambulance to arrive

pou anbilans la rive

for the moment an aspirin is also good

koulye a, yon aspirin trè bon tou

forty five

karann-senk

from my point of view it's better you 'll go to the first aid station

dapre mwen, li ta pi bon pou w ale nan pòs premye swen

get right on up there

monte la a

get this checked out properly

tcheke sa kòrèkteman

go ahead

ale devan

goes up there

monte la

going to the toilet

ale nan twalèt

good

byen

goodbye

bay-bay

good morning

bonjou

good morning doctor

bonjou, doktè

go right ahead

ou te mèt ale

got pains here

gen doulè isit

go up up the left side here

monte sou bò gòch lan la a

have a dry cough a cold and runny nose vomiting diarrhea

ap touse sèch yon refwadisman nen ap koule vomisman dyare

haven't been anywhere

pa t ale okenn kote

have yo t

èske ou

have you been able to measure it?

èske ou te arive mezire li ?

have you been having more than four loose diarrhea today?

èske ou fè tata dlo dyare plis pase kat fwa nan jounen a ?

have you been on a long plane flight or a bus ride for many many hours

èske ou te rete nan yon avyon oswa nan yon otobis pandan anpil èdtan

have you been urinating

èske ou te fè pipi

have you had alcohol beer?

èske ou te bwè alkòl, byè ?

have you had any chills?

èske ou te gen frison ?

have you had any family history of any heart attacks? strokes?

èske ou te deja gen kriz kadyak ? aksidan vaskilè serebral (estwok) ?

have you had any problems with urination?

èske ou deja gen pwoblèm pou pipi ?

have you had from your doctor a test called a hemoglobin-a-one-c?

èske doktè w te fè w fè yon tès ki rele emoglobin-a-en-c ?

have you taken

èske ou te pran

have you taken viagra today?

èske ou te pran viagra jodi a ?

he died

li mouri

heidelberg telemedicine help-line

Nimewo gratis heidelberg telemedicine

he is coming

l ap vini

he is here

li la a

he is seventeen

li gen disèt an

he just dropped dead

li fèk mouri

he just takes great care of me

li okipe m trè byen

hello

alo

hello?

alo ?

hello doc

alo, doktè

hello?

alo ?

here i feel pain

mwen gen doulè isit

here in front

la a, devan an

he sleeps well

li dòmi byen

he tried to show me how to use it

li te eseye montre m kijan pou m sèvi avèk li

he was about forty years old

li te gen anviwon karant tan

he was well

li te byen

hey

hey

hi doc

bonjou, doktè

hi doctor

bonjou, doktè

hi doctor porter

bonjou doktè Porter

high blood pressure diabetes?

tansyon dyabèt ?

hi mister jones

Bonjou, msye Jones

hold on

tann

how about any nausea or vomiting or diarrhea?

e kè plen oswa vomisman oubyen dyare ?

how about smoking?

e fimen ?

how are you?

kijan ou ye ?

how are you feeling?

kijan ou santi w ?

how can i help you?

kisa mwen kapab fè pou ou ?

how can we help you?

kisa nou kapab fè pou ou ?

how do i direct it?

kijan mwen dwe dirije l ?

however don't worry

sepandan ou pa bezwen pè

however i have a bit about thirty seven point five celsius

Sepandan,mwen gen apeprè trant-sèt pwen senk degree sèlsiyis

however i suggest to you to go to your doctor tomorrow

sepandan mwen rekòmande w ale kay doktè w demen sidyevle

however i take tests for the diabetes

sepandan mwen fè tèst pou dyabèt la

however she has symptoms quite similar to mine

sepandan li gen sentòm ki sanble pa m yo anpil

how high does it get?

ki wotè li rive ?

how high is your fever?

ki wotè lafyèv ou ?

how high was it?

ki wotè li te ye ?

how long ago did the pain begin?

kilè doulè a te kòmanse ?

how long does it last

konbyen tan li dire

how long does it last?

konbyen tan li dire ?

how long do you sit down?

konbyen tan ou chita ?

how long has it been going on?

depi konbyen tan sa konn rive ?

how long have you been in continuous pain today?

konbyen tan doulè a dire san rete jodi a ?

how many years?

konbyen lane ?

how may i help you?

kisa mwen kapab fè pou ou ?

how much?

konbyen ?

how much do you smoke?

konbyen sigarèt ou fimen ?

how much do you smoke madam? per day?

konbyen sigarèt ou fimen, madam ? chak jou ?

how much do you weigh?

konbyen ou peze ?

how much pain are you feeling right now?

konbyen doulè w ap santi koulye a ?

how much pain are you in now?

èske ou santi doulè koulye a ?

how old are you?

ki laj ou ?

how old are you mary?

ki laj ou, Marie ?

how's the temperature?

kijan tanperati a ye ?

how' s your blood pressure?

kijan tansyon ou ye ?

how tall is that?

ki wotè sa a ?

hundred and seventy

san swasann-dis

i advise you to go and see a doctor

mwen rekòmande pou w ale kay doktè

i advise you to go and see a specialist

mwen rekòmande pou w ale kay yon espesyalis

i am allergic to flowers

mwen fè alèji ak flè

i am a teacher

mwen yon pwofesè

i am calling you

m ap rele w

i am diabetic

mwen dyabetik

i am fever

mwen gen lafyèv

i am not feeling good at all

mwen pa santi m byen ditou

i breathe my inhaler

Mwen respire ponp mwen

i can do that

mwen kapab fè sa

i can hearing

mwen kapab tande

i can sorta feel it in my stomach too

mwen kapab santi l enpe nan vant mwen tou

i can't remember their history

mwen pa kapab sonje istwa yo

i check my sugars every day

mwen tcheke nivo sik mwen chak jou

i couldn't quite understand

mwen pa t kapab konprann byen

i did get a little short of breath

mwen te santi souf mwen te kout enpe

i didn't ever take tests

mwen pa janm fè tès

i didn't have problems taking medicines

mwen pa t gen pwoblèm pou pran medikaman

i didn't take my temperature

mwen pa pran tanperati mwen

i do have diabetes

mwen gen dyabèt

i don't breathe well

mwen pa respire byen

i don't count birthdays anymore you know

mwen pa konte ki laj mwen genyen ankò

i don't feel like eating

mwen pa anvi manje

i don't go see the doctor

mwen pa ale kay doktè

i don't have any diarrhea

mwen pa gen dyare

i don't have anything like that

mwen pa gen okenn bagay konsa

i don't have much of an appetite

mwen pa gen anpil apeti

i don't have that pain

mwen pa gen doulè sa a

i don't have too much of the pain

doulè sa a pa fò anpil

i don't have vomiting and diarrhea

mwen pa vomi e mwen pa gen dyare

i don't know

mwen pa konnen

i don't know if that is supposed to me near my bladder

mwen pa konnen si li sipoze bò kot vesi mwen

i don't know what

mwen pa konn kisa

i don't like to go to the doctor

mwen pa renmen ale kay doktè

i don't remember

mwen pa sonje

i don't smoke

mwen pa fimen

i don't take anything

mwen pa pran anyen

i don't think i have high blood pressure

mwen pa kwè mwen fè tansyon

i don't think so

mwen pa kwè sa

i don't think you have any serious warning signs

mwen pa kwè ou gen okenn siy avètisman ki grav

i don't want to say that is what it is

mwen pa vle di sa ye jan li ye a

i do smoke

mwen fimen

i do smoke some cigarettes

mwen konn fimen kèk sigarèt

i drink my milk every day

mwen bwè lèt mwen chak jou

i eat

mwen manje

if anything changes

si yon bagay chanje

if did?

si li te fè l ?

i feel a pain in the chest here in the front part of the chest

mwen santi doulè nan pwatrin mwen, la nan devan pwatrin mwen an

i feel a pain in the neck

mwen gen yon doulè nan kou mwen

i feel pain all over my head

mwen gen yon doulè nan tout tèt mwen

i feel pain everywhere

mwen gen doulè nan tout kò m

i feel pain here and also here and also there

mwen gen yon doulè la epi la epi la a tou

i feel pain here in front of the brow and also quite behind the nape on these two sides

mwen gen doulè devan sousi a epitou dèyè nen mwen nèt sou de bò sa yo

i feel pain in all my bones

mwen gen doulè nan tout zo mwen

if i go up some stairs

si mwen monte kèk mach eskalye

if i'm laying or resting

si mwen kouche oswa m ap repoze

if in the next five to seven days that you're not better

si pandan pwochen senk oswa sèt jou yo ou pa santi w pi byen

if i take it easy

si mwen rete kalm

if nine one one isn't available

si nèf en en pa disponib

if not

sinon

if so i would go ahead and take one of those now

si se sa, mwen ta kontinye e mwen ta pran youn nan sa yo koulye a

if somebody was to push on your stomach especially right around in this area

si yon moun te fè presyon sou vant ou, espesyalman nan pati sa a

if that is a problem

si se yon pwoblèm

if that is what you asking

si se sa w ap mande

if there aren't any problems

si pa gen okenn pwoblèm

if there is any other issue or questions you need

si gen lòt pwoblèm osa kesyon ou bezwen

if they left go quickly?

si yo kite ale rapidman ?

if you can draw where the pain is

si ou kapab trase kote doulè a ye

if you can get hold of some aspirin

si ou kapab jwenn kèk grenn aspirin

if you continue to have high fevers

si ou kontinye gen gwo lafyèv

if you could

si ou te kapab

if you have a fever of a hundred and two or higher

si ou gen lafyèv sande degre oswa plis

if you haven't gotten any better in about twenty four hours

si ou pa amelyore nan anviwon vent-kat èdtan

if you have taken your temperature

si ou te pran tanperati w

if you it or

si w manje oswa

if you rest

si ou repoze

if you take two aspirins

si ou pran de grenn aspirin

if you think that your symptoms or problems warrant a better look

si ou panse sentòm oswa pwoblèm ou yo ta merite pou nou kontinye egzmen an plis

i get regular checkups

mwen fè tchèkòp regilyèman

i got a fever yesterday

mwen te gen lafyèv yè

i got a little bit of pain

mwen gen yon ti doulè

i got a little bit you know

mwen gen yon tikal

i got a old thermometer here

mwen gen yon vye tèmomet la a

i got a slight fever too

mwen gen yon ti lafyèv tou

i got distracted

mwen pèdi konsantrasyon mwen

i got like stomach pains that go with it

mwen gen tankou doulè nan vant ki mache avèk li

i go to my regular checkups and stuff

mwen fè tchèkòp regilyèman ak lòt bagay toujou

i got them in my muscles

mwen genyen yon an misk mwen

i guess you know it is like pins and needles and stuff like that

mwen sipoze li tankou zepeng ak zegwi ak bagay konsa

i had a fever yesterday

mwen te gen lafyèv ayè

i had a short sharp pain in my chest

mwen te gen yon doulè fò pandan yon ti tan nan pwatrin mwen

i had that in an hour

mwen te genyen li pandan inèdtan

i had the normal childhood illnesses

mwen te gen maladi nòmal tout timoun konn genyen yo

i had the normal illnesses

mwen te gen maladi nòmal yo

i have a cold

mwen gen yon refwadisman

i have a couple questions

mwen gen kèk kesyon

i have a headache here in the front

mwen gen yon maltèt la a pa devan

i have a intense headache in the temples

mwen gen yon gwo maltèt nan tanp mwen yo

i have a lot of them at home

mwen gen anpil lakay mwen

i have a lump in my throat

mwen gen yon boul nan gòj mwen

i have a pain everywhere

mwen gen doulè nan tout kò m

i have a sharp pain here in the chest

mwen gen yon gwo doulè la a nan pwatrin mwen

i have asthma

mwen gen opresyon

i have asthma and rheumatism

mwen gen opresyon ak maladi rimatism

i have a strong headache

mwen gen yon gwo maltèt

i have a wound on my head

mwen blese nan tèt

i have been working all morning

mwen t ap travay tout maten an

i have breathlessness

souf mwen kout

i have diabetes

mwen gen dyabèt

i have had it for several days

mwen te genyen l pandan plizyè jou

i have hay fever though too

mwen fè alèji kont polèn tou

i have it

mwen genyen l

i have made on the body around the chest area?

mwen te fè sou kò a toutotou pati pwatrin lan ?

i have not felt very well for two days

mwen pa santi m byen depi de jou

i haven't any pain

mwen pa gen okenn doulè

i haven't had much reason to

mwen pa t gen okenn rezon pou

i haven't really talked about it

mwen pa t vreman pale de sa

i haven't seen the doctor in several years

mwen pa janm ale kay doktè pou plizyè lane

i haven't taken it since then

mwen pa t janm pran li depi lè sa a

i have pain everywhere

mwen gen doulè nan tout kò m

i have problems eating fish

mwen gen pwoblèm manje pwason

i have problems sleeping

mwen gen pwoblèm pou dòmi

i have problems with my feet

mwen gen pwoblèm avèk pye mwen yo

i have quite a toothache too

mwen gen yon gwo maldan tou

i have some difficulty breathing too

mwen gen kèk difikilte pou respire tou

i have throat pain

mwen gen doulè nan gòj

i just feel really warm

mwen annik santi m cho toutbon

i just kinda feel it up there sometimes

mwen annik santi l yon jan tripote m pafwa

i know that the last couple hours

mwen konnen sa nan dènye dezèdtan ki sot pase yo

i know the doc orders a lot of tests for me

mwen konnen doktè a mande anpil egzamen pou mwen

i like to drink

mwen renmen bwè

i'll do that right now

mwen pral fè sa kounye a

i'll follow your advice

mwen pral suiv konsèy ou

i'll send you an image

mwen pral voye yon imaj pou ou

i'll show you this picture here

mwen pral montre w foto sa a isit la

i'll try to draw you a picture

mwen pral eseye fè yon desen pou ou

i lost the connection here

mwen pèdi koneksyon an isit la

i'm a bricklayer

mwen se yon bòsmason

i'm a hundred and two kilograms

mwen peze sande kilogram

i'm allergic to pollen of the spring but not to medicines

mwen fè alèji ak polèn nan sezon prentan, men mwen pa fè alèji ak medikaman

i'm a truck driver

mwen se yon chofè kamyon

i'm calling

m ap rele

i'm coming right in

m ap vini kounye a

i mean

mwen vle di

i mean your temperature in the last twenty four hours?

mwen vle di tanperati w nan dènye vennkat èdtan ki sot pase yo?

i'm elizabeth

mwen se Elizabeth

i'm feeling achy all over

mwen santi doulè toupatou

i'm feeling better today

mwen santi m pi byen jodi a

i'm five foot six inches

wotè m se senk pye ak sis pous

i'm forty five years old

mwen gen karannsenk an

i'm going to send you a diagram now on the computer

mwen pral voye yon dyagram pou ou sou konpitè a kounye a

i'm going to show you a diagram

mwen pral montre w yon dyagram

i'm going to show you here on this picture

mwen pral montre w isit la, sou foto sa a

i'm gonna ask you a few questions

mwen pral poze w kèk kesyon

i'm gonna give you a pain scale

mwen pral ba w divès degre doulè

i'm gonna send you a picture

mwen pral voye yon foto pou ou

i'm gonna send you this picture of the body

mwen pral voye foto sa pou ou de kò a

i'm having chest pain

mwen gen doulè nan pwatrin

i'm having some chest pain today

mwen gen kèk doulè nan pwatrin jodi a

i'm having some problems

mwen gen kèk pwoblèm

i'm having some problem today

mwen gen yon pwoblèm jodi a

i'm here

mwen isit la

i'm in good health otherwise

otreman, mwen an bòn sante

i'm just having some headaches and some fever today

mwen gen enpe maltèt ak enpe lafyèv jodi a

i'm looking at this thing here

m ap gade bagay sa a isit la a

i'm not

mwen pa

i'm not feeling so well

mwen pa fin santi m byen

i'm not feeling very well

mwen pa santi m trè byen

i'm not having any problems with the back right now

mwen pa gen ankenn pwoblèm nan do m kounye a

i'm not sure about that one

mwen pa fin sèten pou sila a

i'm not taking any medication

mwen p ap pran ankenn medikaman

i'm not taking any medications at all

mwen p ap pran ankenn medikaman ditou

i'm not vomiting

mwen pa vomi

i'm not well

mwen pa byen

i'm okay

mwen byen

i'm sixty five

mwen gen swasannsenk an

i'm sixty-five

mwen gen swasannsenk an

i'm sixty five years old

mwen gen swasannsenk an

i'm sorry

eskize

i'm sorry about that

eskize m pou sa

i'm telling you

mwen di w

i'm trying to draw a circle

m ap eseye trase yon sèk

i'm very concerned of what complications or problems you have

mwen enkyete anpil pou konplikasyon oswa pwoblèm ou genyen yo

i'm very concerned that you may be having what is called a heart attack

mwen enkyete anpil, ou gendwa ap fè anpil sa yo rele yon kriz kadyak

i'm well

mwen byen

i'm worried

mwen enkyete

i need some help

mwen bezwen kèk èd

i need you to do one thing first

mwen vle ou fè toudabò yon bagay

i never had problems

mwen pa te janm gen pwoblèm

in fact they might take an electrocardiogram

anfèt, yo posib fè yon elektwokadyogram

in fact yesterday i vomited

anfèt, mwen te vomi ayè

in here

isit la

in my family my father died in his sleep

nan fanmi pa m, papa m te mouri pandan l ap dòmi

in my left side

nan bòkote gòch mwen

in my opinion it is flu

dapre mwen se grip

in my opinion the best thing is to take an aspirin today

dapre mwen pi bon bagay se pran yon aspirin jodi a

in my opinion this is a little flu

dapre mwen se yon ti grip

instead if it is necessary

alaplas, si li nesesè

in the past i stayed calm

otrefwa, mwen te rete kalm

in this area

nan domèn sa a

intoxicated

entoksike

i really don't know

mwen pa konnen toutbon

i really need to talk to somebody

mwen vrèman bezwen pale ak yon moun

i recommend you see your doctor again for follow up

mwen rekòmande ou al wè doktè w ankò pou suivi

i said chest pain

mwen te di doulè nan pwatrin

i saw it once on er

mwen te wè li yon fwa nan sal dijans (translate as "sal dijans" if "er" stands for Emergency Room)

i see

mwen konprann (understand), mwen wè (see)

i see it

mwen konprann li (understand), mwen wè li (see)

i see it going from the center of your chest going up to your neck

mwen wè li soti nan mitan pwatrin ou al monte nan kou w

i see it now

mwen wè li kounye a

i see one on your right arm

mwen wè youn sou bra dwat ou

is from the g i related indigestion heartburns

èske soti nan lestomak brile anrapò ak tib dijestif (if g i stands for gastrointestinal track)

is it a cold sweat?

èke se swe frèt?

is it a sharp pain a dull pain a pressure?

èske se yon doulè pike toudenkou, yon doulè pa twò fò ki dire, yon presyon?

is it bloody or anything?

èske l gen san oswa yon lòt bagay?

is it constant?

èske li la toutan?

is it continuous?

èske l pa janm chanje?

i sit down

mwen chita

is it foul smelling at all?

èske l gen yon odè pouri?

is it just stay there

èske l annik rete la

is it like some heavy heavy person sitting on your chest?

èske se tankou yon moun ki lou anpil anpil chita sou pwatrin ou?

is it sharp like a knife

èske l pike tankou yon kouto

is it that tight?

èske sa sere?

is it the first time that you feel it?

èske se premye fwa ou santi l?

is it the first time this happened?

èske se premye fwa sa te rive?

is it your food

èske se manje w ?

i sleep regularly

mwen dòmi nòmalman

i smoke

mwen fimen

i started in high school

mwen te kòmanse nan lekòl segondè

i started to feel bad this morning

mwen te kòmanse santi m pa byen maten an

is that clear?

èske sa klè?

is that correct?

èske sa kòrèk?

is there anything that

èske gen yon bagay ki

is this pain comes during the night

èske doulè sa parèt pandan lannuit ?

i suggest to you that tomorrow you go to your doctor

mwen sijere w al wè doktè w demen

i suppose i should

mwen panse m dwe fè l

i sure do

sètènman

i swear to god it must have been like a seven or an eight or something like that

mwen sèmante devan Bondye li te dwe tankou yon sèt oswa uit osinon yon bagay tankou sa

it actually sounds like you may be experiencing some cardiac pain some heart pain

anfèt li sanble tankou ou gen kèk doulè kadyak, kèk doulè kè

i take an anti-inflammatory and a bronchial dilating medication for the asthma

mwen pran yon medikaman anti-enflamatwa ak medikaman ki dilate bwonch pou opresyon an

i take a rest

mwen fè yon repoze

i take motrin eight hundred

mwen pran motrin uisan

it all started with the headaches and with the fever about the same time

tout bagay te kòmanse avèk yon maltèt epi lafyèv apeprè nan menm moman

it comes and goes some

li ale vini

it does

li fè sa

it doesn't hurt

li pa fèmal

it does seem to get a little better

li sanble ap amelyore yon tikras

i tell you doc

mwen di w dòk

it feels pretty sharp

ou santi l ase fò

it goes to your left arm?

li ale nan bra gòch ou?

it happened

li te rive

it has been going on for the past two days

li te kontinye pandan de dènye jou ki sot pase yo

it has been lasting all day

li te dire tout jounen an

it hasn't appeared with my meals

li pa t parèt lè m ap manje

i think i know how to use it

mwen kwè m konnen kijan pou sèvi avè l

i think i'm about maybe sixty-five or sixty-six

mwen kwè m gen pètèt swasannsenk oswa swasannsis zan

i think it's better you go to the hospital by ambulance

mwen kwè li pi bon w ale lopital nan anbilans

i think so

mwen panse sa

i think we're worried that you are having an acute event here

mwen kwè nou pè gen yon bagay ki rive w toudenkou isit la

i think you'll be okay for a couple days

mwen kwè ou pral byen pou kèk jou

i throw up

mwen vomi

it hurts

li fèmal

it hurts in the chest

li fèmal nan pwatrin

it hurts in the middle of my chest

li fèmal nan mitan pwatrin mwen

it hurts so much

li fèmal anpil

it is about a five right now

li apeprè yon senk kounye a

it is about right about in there

li apeprè gen rezon anndan la a

it is accompanied by breathlessness

li vini ak esoufman

it is a cold sweat

se yon swe frèt

it is actually constricting here

anfèt li konprime isit la

it is almost ninety percent

li prèske katrevendis pousan

it is a pressure like chest pain

se yon presyon tankou doulè nan pwatrin

it is a really strong pressure right in the middle

se vrèman yo gwo presyon, egzakteman nan mitan

it is clear

sa klè

it is doctor smith

se doktè Smith

it is during that time too

se pandan moman sa a tou

it is going up my neck

li monte nan kou m

it is hard to breathe sometimes too

li difisil tou pou respire pafwa

it is ibuprofen

se ibipwofèn

it is in my chest

se nan pwatrin mwen

it is in the center of my chest

se nan mitan pwatrin mwen

it is in the center of the chest

se nan mitan pwatrin lan

it is just

li sèlman

it is just dry

li sèk sèlman

it is just hard to remember really

li annik reyèlman difisil pou sonje

it is just normal

li jis nòmal

it is kinda like yellow liquid

li yon jan tankou likid jòn

it is more

li piplis

it is mostly during the day

se sitou pandan lajounen

it is not a stiff neck

se pa yon kourèd

it is not like something

se pa tankou yon bagay

it is occurring right in the middle of my chest

li rive egzakteman nan mitan pwatrin mwen

it is occurring t

li rive t

it is real sensitive

li vrèman sansib

it is right in the center of my chest

li egzakteman nan mitan pwatrin mwen

it is sharp

li pike

it is t

li t

it is the emergency room

se sal dijans la

it is the first time

se pou premye fwa

it is up here above my eye and above my ear on both sides

li la anwo zye m ak anwo zòrèy mwen sou toude bò

it kinda goes away a little

li yon jan disparèt toupiti

it moves

li deplase

i took some tylenol

mwen te pran kèk tylenol

it radiates up into my neck

li gaye nan kou mwen

it seems an itch a tingling

li sanble yon demanjezon, yon pikotman

it seems to go away

li sanble disparèt

it should be coming in just a few minutes

li ta dwe vini nan kèk minit sèlman

it's not certain you have to be admitted to the hospital

li pa sèten ou bezwen admèt nan lopital

it's not serious

li pa grav

it's not simple

li pa senp

it's not the first time

se pa pou premye fwa

it sorta goes away

li tankou disparèt

it sounds like you have a viral illness

ondire w gen yon maladi viral

it sounds like you just may have the garden variety cold or a flu

ondire w ka annik gen rim òdinè a oswa yon grip

it sounds/+ or

ondire/+ oswa

it started earlier this morning

li te kòmanse byen bonè maten an

it started this morning

li te kòmanse maten an

it suggest that you may be having a heart attack

li sijere ou gendwa ap fè yon kriz kadyak

it wakes you up?

li reveye w?

it was about a nine

li te anviwon nevè

it was a hundred and two this morning

li te sande maten an

it was a hundred degrees

li te san degre

it was checked

yo te verifye li

it was short and sharp

li te kout ak fò

it went up into my neck this morning

li te monte nan kou m maten an

it won't let me do it

li p ap kite m fè li

i understand

mwen konprann

i understand what you're saying

mwen konpran sa w di a

i usually don't go to the doctor

dabitid mwen pa ale kay doktè

i've been a healthy person

mwen te yon moun ansante

i've been having a lot of diarrhea

mwen gen anpil dyare

i've been having some problems

mwen gen kèk pwoblèm

i've been trying to quit

mwen te eseye sispann

i've got a bad headache

mwen te gen yon gwo maltèt

i've got a fever

mwen te gen yon lafyèv

i've got pain in my chest

mwen te gen doulè nan pwatrin mwen

i've had a cough

mwen te gen yon tous

i've had before

mwen te gen anvan

i've smoked for years now

sa fè anpil ane m ap fimen

i've very concerned of this chest pain

mwen enkyete anpil ak doulè nan pwatrin sa a

i want you to tell me in describing this chest pain

mwen vle ou di m jan w dekri doulè nan pwatrin sa a

i was always well

mwen te toujou byen

i was discharging the truck

mwen t ap dechaje kamyon an

i was having my cup of coffee

mwen t ap bwè tas kafe mwen

i will doc

m ap fè l dòk

i will send you an image

mwen pral voye yon imaj pou ou

i will send you an image on your screen

m pral voye yon imaj pou ou sou ekran pa w

i would advise you that

mwen ta konseye pou ou

i would call an ambulance

mwen ta rele yon anbilans

i would highly recommend that you go to the clinic at this time

mwen ta konseye anpil w ale nan klinik la nan moman sa a

i wouldn't go into the casing

mwen pa t ap antre nan bwat la

i would recommend

mwen ta konseye

i would say it is probably an eight

mwen ta di se pwobableman yon uit

i would suggest just taking it easy

mwen ta sijere ou annik kalme w

i would try to make an appointment with a doctor

mwen ta eseye pran yon randevou ak yon doktè

jabbing you

ap pike w

just anything

annik anyen

just couldn't quite breathe

jis pa te ka respire toutafè

just from +/advice here

sèlman nan+/ konsèy isit

just kind of point to me

annik yon jan montre m

just like that

annik konsa

just occasionally

detanzantan sèlman

just therapy for insulin

sèlman tretman pou ensilin

just -/you cannot say that

sèlman -/ou pa ka di sa

last question

dènye kesyon

let me ask you

kite m mande w

let me ask you just a few questions

kite m poze w kèk kesyon sèlman

let me ask you some other questions here

kite m poze w kèk lòt kesyon isit la

let me give you a scale

kite m ba w plizyè degre

let's see

ann gade

let us see

ann gade

like a big gorilla?

tankou yon gwo goril?

like climb steps

tankou monte mach

like high blood pressure or diabetes

tankou tansyon wo oswa dyabèt

like i wanted to

tankou m te vle

like red dots?

tankou pwen wouj?

like right in the center of the chest

tankou egzakteman nan mitan pwatrin

like somebody is sticking in you with a knife

tankou yon moun ap rantre yon kouto anndan w

like the doctor tells me

jan doktè a di m

like you know it stings and burns a lot

tankou ou konnen, li pike ak brile anpil

like you've t

tankou w t

listen

koute

makes it go away?

fè li disparèt?

man that is real sensitive isn't it?

mezanmi, sa reyèlman sansib, se pa vre?

mark the areas

make zonn yo

mary

mary

mary i want to give you a suggestion

mary, mwen vle fè w yon sijesyon

maybe in your back in your arm

pètèt nan do w, nan men w

maybe take a friend to escort you

pran yon zanmi pètèt pou akonpanyen w

maybe you know four five hours something like that

pètèt, ou konnen, kat, senk èdtan, yon bagay tankou sa

maybe you might have somebody in the clinic or the emergency room have a look at you

pètèt ou ka fè yon moun nan klinik la oswa nan sal dijans la egzaminen w

may i help you?

èske m ka ede w?

mean

vle di

minutes

minit

minutes?

minit?

misses jones what kind of pain are you having?

madam jones, ki kalite doulè ou genyen?

more than you are bad?

plis pase w move?

mostly in my arms and legs

sitou nan bra m ak janm mwen

most of the time it is this type of chest pain

leplisouvan se tip doulè nan pwatrin sa a

my arms my legs

bra mwen yo, janm mwen yo

my chest pain

doulè nan pwatrin mwen an

my chest really hurts

pwatrin mwen vrèman fè m mal

my children have been vomiting and diarrhea

timoun mwen yo te gen vomisman ak dyare

my church don't believe in that

legliz mwen pa kwè nan sa

my doctor suggested to me to see a specialist

doktè m te sijere m wè yon espesyalis

my eyes are blue

zye m yo ble

my eyes are red

zye m yo wouj

my feet up

pye m anlè

my head hurts a lot

tèt mwen fè m mal anpil

my head hurts here in the front

tèt mwen fè m mal isit la, pa devan

my kids are vomiting

piti mwen yo ap vomi

my mother is well

manman m byen

my muscles are hurting

misk mwen yo ap fè m mal

my muscles just hurt all over

misk mwen yo annik fè m mal toupatou

my name is jewelry

non mwen se bijou

my name is mary

non mwen se mary

my nephew

neve mwen

my nose is red

nen m wouj

my nose is running

nen m ap koule

my old man he dropped dead

papa m (oswa nonm mwen) tonbe mouri rèd

my sister has similar symptoms

sè m gen menm sentom yo

my sister was over three days ago

sè m te vizite m sa gen twa jou

my stomach

vant mwen

my sugar level

nivo sik mwen

my sweat is cold

swè mwen frèt

my throat hurts

gòj mwen fè m mal

my urine is fine

pipi m nòmal

nausea?

noze?

nausea vomiting or diarrhea?

noze, vomisman oswa dyare?

nine

nèf

nine one one

nèt en en

no abdominal pain

pa gen malvant

no alcohol

pa pran alkòl

no chills

pa gen frison

no doc

non, doktè

no medicine

pa gen medikaman

no no

non non

no no no

non non non

no other medical problems

pa gen lòt pwoblèm medikal

nope

non

no shortness of breath

pa gen souf kout

no sir

non, mesye

no sweats

pa gen swe

not a lot

pa anpil

not anything as severe as this

ankenn bagay grav tankou sa a

not as much though

pa anpil erezman

not better

pa pi byen

nothing like that

anyen tankou sa

not really

pa vrèman

not that i know of

anyen ke mwen konnen

not that i'm aware of

anyen mwen okouran

not the front

se pa pa devan

not to drugs but to pollen and dust

pa pou medikaman, men pou polèn ak lapousyè

now does it radiate anywhere?

bon, èske li gaye kèlkanswa lòt kote?

now for the fever you can take a tachipirina sweet

bon, pou lafyèv la, ou ka pran yon tachipirina dous

now i'm at home

bon, mwen lakay mwen

now i send you an image

kounye a, mwen voye yon imaj pou ou

now it is more like a ten

kounye a li plis tankou yon dizèn

now lie down on the bed

kounye a, kouche sou kabann lan

now mary how many days have you had the symptoms

Bon Mary, depi konbyen jou ou gen sentom yo

now on a scale of one to ten

bon, soti nan en pou rive nan dis

now tell me

kounye a, di m

now that i know you're a bricklayer

piske kounye a m konnen ou se yon bòs mason

now that we've been talking?

piske nou fin pale?

now you said you have a chest pain

bon, ou di ou gen yon doulè nan pwatrin

n t

n t

occasionally

detanzantan

occasionally i have some chest pain

detanzantan mwen gen enpe doulè nan pwatrin

of course the worst case scenario would be

byennantandi, pi move sitiyasyon an se ta

of course we're worried about a heart attack

byennantandi, nou te enkyete pou yon kriz kadyak

oh

o!

oh doc

o dòk

oh god doc

o, bondye, doktè

oh gosh

o, bondye

oh g t

o g t

oh it is just this pressure

o, se sèlman presyon sa a

oh no no

o non non

oh yeah

o wi

okay

oke

okay?

oke?

okay are you having any other symptoms along with this other than just the pain

oke, èske w gen nenpòt lòt sentom ansanm ak sila a, ki diferan de doulè a

okay elizabeth

oke elizabeth

okay marco

oke marco

okay mary

oke mary

okay okay

oke oke

one day two days three days?

yon jou, de jou, twa jou?

one is just slight amount of pain

yonn, se jis yon ti kantite doulè

only when i cough

lè m ap touse sèlman

only when i swallow

lè m ap vale sèlman

on my left arm

sou bra gòch mwen

or any

oswa nenpòt

or come in to the emergency room

oswa vini nan sal dijans

or does it burn

oubyen èske l brile w

or does it go other parts of your body?

oubyen èske l ale nan lòt pati nan kò w?

or does it stay with you?

oubyen èske l rete ansanm avè w?

or does this seem related to your headache?

oubyen èske sa sanble anrapò ak maltèt ou an?

or does your stomach hurt?

oubyen èske vant ou fè w mal?

or down into your arm?

oubyen anba nan bra w?

or do you breathe well?

oubyen èske w respire byen?

or do you drink alcohol or anything like that?

oubyen èske w bwè alkòl oswa yon bagay tankou sa?

or do you feel pain in other parts too?

oubyen èske w santi doulè nan lòt pati tou?

or do you have pins and needles in your arm?

oubyen èske w santi foumi nan bra w yo?

or do you just feel warm?

oubyen èske w annik santi w cho?

or do you throw up food and liquids or what?

oubyen èske w vomi manje ak likid, oswa kisa?

or feel like burping

oubyen w anvi rann gaz

or feel like you're getting worse

oubyen w gen enpresyon w ap vin pi mal

or go to the nearest emergency room

oubyen ale nan sal dijans ki pi pre a

or have any wheezing now?

oubyen èske w gen respirasyon siflan kounye a?

or help you with the shakes?

oubyen ede w ak tranbleman yo?

or if i you know i had to go get the mail earlier

oubyen si w konnen mwen dwe al pran lèt yo pi bonè

or if you don't have a friend or someone

oubyen si w pa gen yon zanmi oswa yon moun

or if you have high blood pressure

oubyen si w soufri tansyon wo

or if your temperature goes over hundred and five

oubyen si tanperati w depase sansenk

or is it a dull throbbing ache?

oubyen èske se yon doulè pa twò fò ki dire, ki lanse w regilyèman?

or is it a funny color

oubyen èske se yon koulè dwòl

or is it bloody or anything?

oubyen èske l gen san oswa yon lòt bagay?

or is it feel like maybe a squeezing

oubyen èske w gen enpresyon petèt tankou yon bagay k ap kofre

or is something lying heavy?

oubyen èske se yon bagay ki rete fò?

or is there anything that

oubyen èske gen lòt bagay ki

or it gets worse

oubyen, li vin pi mal

or it is not relevant?

oubyen li pa enpòtan?

or make an appointment with your doctor

oubyen pran yon randevou avèk doktè w

or somebody sitting on your chest?

oubyen yon moun ki chita sou pwatrin ou?

or something like that

oubyen yon bagay konsa

or stop exercising?

oubyen sispann fè egzèsis?

or stop walking

oubyen sispann mache

or take an ambulance over right now

oubyen pran kontwòl yon anbilans kounye a

or tolerate fluids

oubyen tolere likid

or try to move around a lot

oubyen eseye bouje anpil

or what makes it worse?

oubyen kisa k fè li pi mal?

or when you're doing a little activity?

oubyen lè w ap fè yon ti aktivite?

or where your problem is

oubyen kote pwoblèm ou ye

or you could feel free to stop in here in the emergency room for an evaluation

oubyen pa ezite pase isit la nan sal dijans la pou yon egzamen

other than insulin are you on any other medications?

apade ensilin, èske w ap pran yon lòt medikaman?

pack and a half a day

yon pake edmi pa jou

pains in my arms

doulè nan bra mwen yo

perfect

pafè

please help me

tanpri, ede m

please see your physician again within the next twelve hours

tanpri, al wè medsen w ankò nan douz èdtan annapre yo

please tell me what i have to do

tanpri, di m sa m dwe fè

please wait

tanpri, tann

please wait a moment

tanpri, tann yon moman

pretty much the same with the fever and the cough headache and muscle pains

apeprè, menm lafyèv ak tous la, maltèt ak doulè nan misk

probably it was about an eight

sandout, li te apeprè yon uit

probably twenty twenty-five years

pwobableman ven, vennsenk an

radiate

gaye

real loose and runny?

vrèman lach e k ap koule?

really strong?

vrèman fò?

right

dwat

right?

se pa vre?

right in the middle of my chest

egzakteman nan mitan pwatrin mwen

right now

touswit

she's well

li byen

should be on the left side

ta dwe sou kote gòch

show me on this image where you feel the pain

montre m sou imaj la ki kote w santi doulè a

show me where exactly the pain is

montre m egzakteman ki kote doulè a ye

since i joined the army

depi mwen fin antre nan lame

since you have a fever

piske w gen lafyèv

socially

sosyalman

so did you never take tests regarding your heart

kidonk, èske w janm konn fè egzamen pou kè w

so don't you know if you have some problems with your heart?

kidonk, èske ou pa konn si w gen kèk pwoblèm nan kè?

so do you think that some of these symptoms could be related to being pregnant?

kidonk, èke w panse kèk nan sentom sa yo ta kapab anrapò ak yon gwosès?

so goodbye

alò, orevwa

so if you would find your way to the nearest emergency room

kidonk, si w ta jwenn wout pou ale nan sal dijans ki pi pre a

so i get a lot of visitors that come in

kidonk, mwen gen anpil vizitè ki vini

so i gotta sit down a lot

kidonk, mwen oblije chita anpil

so i gotta work you know doc

kidonk, ou konnen dòk, mwen dwe travay

so i have to use sprays

kidonk, mwen dwe sèvi ak espre

so i'm not having any problems with that

kidonk, mwen p ap gen ankenn pwoblèm ak sa

so i'm sure you're out there working in a pretty hot environment

kidonk, mwen sèten ou deyò a la, ap travay nan yon anviwonnnman ase cho

so in your family maybe your mother?

kidonk nan fanmi w, pètèt manman w?

so i really haven't gone to the doctor

kidonk mwen pa te ale vrèman kay doktè

so i think i should have them at home

kidonk, mwen panse mwen dwe genyen yo lakay

so it's not the first time

kidonk se pa pou premye fwa

so i've been smoking for like twenty years

kidonk, m ap fimen depi ventan konsa

so i want you to hang up

kidonk mwen vle rakwoche

so i will stay here quiet

kidonk, m ap rete la trankilman

so i would say like you know a few hours ago

kidonk, mwen ta di depi kèk èdtan konsa

some medication for that

kèk medikaman pou sa

some nausea

enpe noze

some people say it is

sèten moun di se sa

some sinus medicine may help your headache as well

kèk medikaman pou sinis kapab ede w ak maltèt la tou

something is happening

gen yon bagay k ap pase

sometimes i just can't catch my breath

pafwa, mwen annik pa ka reprann souf mwen

sometimes it gets better

pafwa li amelyore

sometimes it gets worse

pafwa, li vin pi mal

so none of it goes to your back?

kidonk pa gen anyen ladan ki ale nan do w?

so okay

alò, oke

soon after i got out of bed

touswit aprè mwen te kite kabann

sore throat?

malgòj?

so sometimes it gets a little high

alò pafwa li vin enpe wo

so that i can see exactly

pou mwen ka wè egzakteman

so the pain and the temperature go away

kidonk doulè ak tanperati a disparèt

so what else do i do now?

alò, ki lòt bagay pou m fè kounye a?

so yeah

kidonk, wi

so you can show me exactly where you feel the pain

pou ou kapab montre egzakteman ki kote w santi doulè a

so you can't breathe

kidonk ou pa ka respire

so you can you can draw where you feel the pain

dekwa pou ou kapab trase ki kote w gen doulè a

so you don't know if you're diabetic

kidonk, ou pa konnen si w fè dyabèt

so you'll go to the first aid station

kidonk, ou va ale nan pòs premye swen an

so you must be seen immediately in our emergency room

kidonk, nou dwe egzaminen w touswit nan sal dijans la

so your arms and legs hurt

kidonk bra ak janm ou fè w mal

so your chest pain started this morning

kidonk doulè nan pwatrin ou an te kòmanse maten an

so your children are having some of the same symptoms?

kidonk timoun ou yo gen enpe nan menm sentom yo?

so you're about two hundred t

kidonk, ou peze apeprè desan t

stay quiet

rete trankil

stop

kanpe (sispann)

sure

sèten

sure i'll do that doc

sètènman, m pral fè sa dòk

sure mary

sètènman mary

sure thing

dakò

sweats

swè

take a couple of aspirin

pran de grenn aspirin

take motrin eight hundred milligrams

pran motrin uisan miligram

take one now

pran youn kounye a

take you right to the emergency room

mennen w toudwat nan sal dijans la

tell me about your chest pain

pale m de doulè nan pwatrin ou an

tell me also

di m tou

tell me do you have muscle pains all over your body?

di m non, èske w gen doulè nan misk toupatou nan kò w?

tell me is this pain like something lying heavy?

di m non, èske doulè sa a tankou yon bagay ki rete fò?

tell me more about your headaches

pale m plis de maltèt ou yo

tell me please

tanpri, di m

tell me what i should do?

di m kisa m dwe fè?

tell me what medicines you take

di m ki medikaman w pran

tell me where do you feel the pain?

di m ki kote w santi doulè a?

tell me who is at your house now with you?

di m kimoun ki lakay ou ansanm avè w kounye a?

ten being the worst pain

dis konsidere doulè ki pi mal la

ten is the worst pain

dis se doulè ki pi mal la

than i am

pase m

than if i had a cold

pase si m te gen yon rim

thanks

mèsi

thank you

mèsi

thank you doctor

mèsi doktè

thank you for calling

mèsi poutèt ou rele

thank you very much

mèsi anpil

that after when you eat

ke apre lè w manje

that by mouth

ke nan bouch

that come to the store

ki vin nan magazen an

that helped out a little bit

ki te ede yon tikras

that i believe you have contracted the same illness as your family and friends

ke m panse ou te trape menm maladi ak fanmi w ak zanmi w

that i call a doctor

ke m rele yon doktè

that i have

ke m genyen

that i have drawn on the figure?

ke m te trase sou figi a?

that i need to know about?

ke m dwe konnen?

that is about

ki pral

that is about there

ki prèske la

that is a good question doc

se yon bon kesyon dòk

that is clear

sa klè

that is coming from possibly a heart attack

ki soti pètèt nan yon kriz kadyak

that is coming up

k ap vini

that is exactly where it is

ki se egazakteman kote li ye

that is going around right now

k ap sikile kounye a

that is good

ki bon

that is perfect circle

se yon sèk pafè

that is real sensitive

sa sansib reyèlman

that is right

ki bon

that is the wrong side

ki se move kote a

that is what i'm gonna do

se sa mwen pral fè

that is what i'm gonna do then

se sa mwen pral fè apresa

that is what i'm thinking

se sa m ap panse

that is what it feels like

se sa li sanble

that is where the pain is?

ki se kote doulè a ye a?

that it kinda comes and goes

ke li yon jan ale vini

that moves up and down into your neck and arm

ki monte ak desann nan kou avèk bra w

that really hurts

ki vrèman fè mal

that seems to be moving up the neck

ki sanble ap monte nan kou w

that sounds good

ki sanble bon

that we call

ke nou rele

that would be better

sa t ap pi bon

that would be wonderful

sa t ap mayifik

that you described?

ke ou te dekri?

that you have been exposed to?

ke ou te an kontak avè l?

that you know i'm not expecting it

ke ou konnen mwen pa te prevwa li

that you know of?

ke ou konnen?

that you're having a heart attack

ke w ap fè yon kriz kadyak

that you're throwing up

ke w ap vomi

that you've eaten

ke ou te manje

the back of your head?

dèyè tèt ou?

the chest

pwatrin lan

the child is sleeping

timoun lan ap dòmi

the diarrhea

dyare

the doctor didn't ever tell you anything about it

doktè a pa te janm di w anyen sou li

the doctor didn't tell me anything about it

doktè a pa te di m anyen sou li

the fever increases at night

lafyèv la ogmante lannuit

the fever i've had for the last two days

lafyèv mwen gen depi de jou a

the fever started to increase last night

lafyèv la kòmanse monte plis depi ayèoswa

the fever started two days ago

gen de jou depi lafyèv la kòmanse

the headaches are happening across both sides of my head behind my eyes

maltèt la sou toude bò tèt mwen epi dèyè zye m

the last time

dènye fwa a

the muscle pains with the hay fever

doulè misk ak rimdèfwen

the nearest clinic that you are at

klinik ki pi pre w lan

then go ahead and call for an ambulance

epi alò rele yon anbilans

then i also get stomach pains with it really

epi mwen gen doulè vant ak li san betize

then i get up

epi mwen kanpe

then you might wanna come back

epi ou ka vle tounen

the pain is becoming more frequent and more intense

doulè a vin pi plis epi pi fò

the pain started about ten minutes ago

gen dis minit depi doulè a kòmanse

there could be maybe a just a virus going around

ka poutèt yon viris k ap sikile

there is something going on with some of my family members

se yon bagay enpe nan fanmi m geyen

there is still a little pain there

toujou gen yon ti doulè la

there should be a picture in front of you

sipoze gen yon foto devan zye w

there's my brother

men frè m lan

there we go

trè byen

there you go

men

the stuff

bagay la

the temperature is not very high about thirty-seven point five celsius thirty-seven point three celsius

tanperati a pa twò wo apeprè trannsèt pwen senk sèlsiyis trannsèt pwen twa sèlsiyis

the wound is bad

blesi a grav

they got sick about one day later than me

yo kòmanse malad yon jou apre m

they hurt

yo fè mal

they should be okay with pregnancy

yo p ap gen pwoblèm ak gwosès

this is about a five right now

li ka yon senk kounye la

this is doctor clinton from little-rock arkansas

men doktè clinton ki soti little-rock arkansas

this is doctor d t

men doktè d t

this is doctor porter in the emer/-

men doktè porter nan ijans

this is doctor porter in the emergency room

men doktè porter nan sal dijans

this is doctor porter in the emergency room triage center

men doktè porter nan sant triyaj nan sal dijans lan

this is doctor smith telemedicine clinic

men doktè smith klinik telemedsin

this is doctor vanderwal

men doktè vanderwal

this is emergency care

men swen dijans

this is jesse

men jesse

this is jim

men jim

this is marco

men marco

this is misses jones

men mis jones yo

this is miss jones

men mis jones

this is mister jones

men misye jones

this is mister rick jones

men misye rick jones

this isn't a good thing

bagay sa a pa bon

this is telemedicine clinic

men klinik telemedsin lan

this is the first-aid station speaking

se pòs premye swen an k ap pale

this is the us-army telemedicine center

se sant telemedsin lame ameriken an

this is the us-army telemedicine referral center

se sant telemedsin rekòmande lame ameriken an

this is tom

men tom

this pain

doulè sa a

this present pain

doulè kounye a

this tightness

sere sa a

three months ago

gen twa mwa

to call nine one one

pou rele nèf en en

today

jodi a

to exclude some important problems with your heart

pou verifye ou pa gen okenn gwo pwoblèm kè

to go ahead and get some regular tylenol

ou mèt al pran tylenol òdinè

to have an ambulance take you there

pou yon anbilans kondui w la

to maybe wake you up

pou ka leve w nan dòmi

to medicines no

pou medikaman non

to relieve this type of pain?

pou soulaje kalite doulè sa a ?

to take tests

pou fè tès

trying to find aspirin at a store

eseye jwenn aspirin nan magazen

two hundred and twenty pounds

desan ven liv

two hundred twenty pounds

desan ven liv

two packs a day

de pòch pa jou

two to five minutes

ant de ak senk minit

two to three days

ant de ak twa jou

two weeks ago

gen de semèn

tylenol as it says on the bottle one or two of them every four to six hours

tylenol jan li make sou poban an, youn oubyen de ant chak kat ak sis è

uh

en

uh-uh

en-hen

unfortunately yes

malerezman wi

until i'm finished

jistan mwen fini

until we evaluate you

jistan n evalye w

very good

trè byen

very good marco

trè byen marco

very much so

mèsi anpil

vomiting diarrhea and some nausea

vomi dyare ak yon ti kèplen

we have to figure out how urgent it is

se pou n evalye pou n wè si li ijan anpil

well

byen

well again i think with your history we're concerned that this is something acute

men ankò mwen kwè, poutèt enfòmasyon mwen gen sou sante ke l ka yon bagay ijan

well can you tell me a little bit more about your chest pain?

men èske w ka ban m plis enfòmasyon sou doulè nan pwatrin ou an ?

well from my point of view it is a little flu

men dapre opizyon pèsonèl mwen se yon ti grip

well from what you told me

men dapre w di m

well i don't know

men m pa konnen

well i don't think it is foul smelling

men m pa kwe li gen move sant

well i feel a pain in the front of my body here in my chest

men m gen yon ti doulè devan sou pwatrin mwen

well i gotta be honest with you doc

men se pou m di doktè a laverite

well i guess i am having a little bit of a chill

men m kwè mwen gen yon ti frison

well i guess short of breath

men m kwè souf kout/wo/anlè

well i have a lot of muscle pain

men m gen anpil doulè misk

well i have a pain in all my bones

men tout zo nan kò m ap fè m mal

well i have asthma

men m fè opresyon

well i just tried it

men m fèk eseye li

well i live with my sister

men se ak sè m lan mwen rete

well i'll have somebody waiting to meet you

men m gen yon moun k ap tann pou l fè konesans ou

well i'm gonna send you a picture here

men m ap voye yon foto ba ou isit la

well i take viagra

men m pran viagra

well i tell you what mister jones

men m ap di w kisa misye jones

well i think

men m kwè

well it is funny that you ask that

men m kwè li komik w ap mande w sa

well it is/- lot of times

men li ye/- anpil fwa

well i tried to take some tylenol

men m eseye pran kèk tylenol

well it's on this side

men li sou bò sa a

well it started this afternoon

men li kòmanse nan apremidi a

well it t

men li

well i've been having a strong pain in my chest

men m gen yon gwo doulè nan pwatrin mwen

well i've been having some pain in my muscles and in my arms and my legs

Men mwen gen doulè nan misk mwen epi nan bra ak janm mwen yo

well i've had diabetes

men m fè sik

well let me ask you a few questions

men te m mande detwa bagay

well let me ask you just a few more questions

men te m mande detwa lòt bagay ankò

well let us say

men kite n di

well like i said it is real sharp

men jan m di w lan, li pike anpil

well madam from listening to your symptoms it sounds like you've got one of the flu viruses

men madanm, dapre senptòm ou fèk eksplike m yo m panse se youn nan viris grip yo

well maybe my sister

men se ka sè m lan

well mister jones

men misye jones

well my nephew gave me a computer

men se neve w lan ki ban m yon òdinatè

well normally about maybe one hundred maybe ninety something like that

men an jeneral apeprè petèt san petèt katreven-dis yon bagay konsa

well right now doc i would have to say it is about a four

men kounye la doktè, m ta di li anviwon kat

well right now it is probably five

men kounye li ka senk

we'll see you soon

n ap wè w talè

well sir

men misye

well sometimes it goes up to my neck and around my jaw area and in my upper arms

men pafwa li monte nan kou m epi toutotou machwa m epi anlè bra m

well that is good

men li bon

well that t

men li t

well there is some stuff falling off the trees right now

men gen kèk bagay k ap soti tonbe nan pyebwa yo kounye la

well this morning i have some pains

men m gen ti doulè maten an

well what exactly is wrong?

men sa k pase egzakteman ?

well when i have that pain in my chest

men lè pwatrin mwen ap fè m mal

well you know

men w konnen

well you know again i think we don't know how serious it is

men ou konnen m di ankò n pa konnen kijan l grav

well you know i got problems with my sugar

men w konnen sik mwen ap ban m pwoblèm

well you know i used to be taking motrin

men w konnen m te konn pran motrin

well you know what can i say doc

men w konnen sa m ka di doktè

well your doctor will decide which kind of medicine

men doktè a ap deside ki kalite medikaman

we're going?

nou prale ?

were you exerting yourself

èske w t ap fè gwo efò

we would like it if you came to the emergency room right now

n ta renmen si w te vini nan ijans lan kounye la

what about alcohol?

e alkòl ?

what about any any sweats or any cold sweats anything like that?

e sye oubyen sye ak frèt oubyen nenpòt bagay konsa ?

what about drink alcohol?

e bwè alkòl ?

what are you throwing up?

kisa w ap vomi ?

what can i say doc

kisa m ka di doktè

what color is your stool?

ki koulè poupou w ?

what does that look like?

di m kijan li ye ?

what does that mean?

eksplike m sa l vle di ?

what do i have to do?

kisa m sipoze fè ?

what do you feel?

kisa w santi ?

what happened?

kisa ki rive ?

what i'll need you to do is to have either a friend or yourself call nine one one

kisa m mande w fè se swa mande yon zanmi oubyen oumenm rele nèf en en

what is the problem?

ki pwoblèm ki genyen ?

what i've been eating

kisa m manje

what kinda pain do you have in your chest?

ki kalite doulè ou genyen nan pwatrin ?

what kind of work do you do?

ki travay w ap fè ?

what makes it better

kisa ki soulaje w

what medicine have you tried for this?

ki medikaman ou eseye pou li ?

what numbers do they run between?

ki nimewo li konn ye an jeneral ?

what other medical problems do you see a doctor for?

pou ki lòt maladi w al kay doktè ?

what other medical problems or do you see a doctor for?

ki lòt maladi oubyen èske w al kay doktè ?

what problem are you having?

ki pwoblèm ou genyen ?

what problem are you having now?

ki pwoblèm ou gen kounye la ?

what seems to be the problem?

ki pwoblèm ki genyen ?

what's the matter?

sa k rive ?

what type of problems

ki pwoblèm

what were you doing

kisa w t ap fè

what what i i sent you back there?

pouki m voye w lòtbo a ?

what you're describing

sa w ap eksplike a

when?

ki lè ?

when did all this start?

ki lè tout bagay sa yo kòmanse ?

when did it happen

ki lè sa pase ?

when did it start

ki lè li kòmanse ?

when did the pain begin?

ki lè doulè a kòmanse ?

when did this start?

ki lè li kòmanse ?

when he dropped dead

lè li mouri

when i go to the bathroom

lè m al nan twalèt

when i got out of bed for the first time

lè m leve nan bakann premye fwa

when i'm least expecting it

lè m pa atann li

when i'm resting

lè m ap repoze

when i'm sitting down

lè m chita

when i'm walking

lè m ap mache

when i rest

lè m ap repoze

when i swallow

lè m vale

when it is most severe

lè l pi grav

when it radiates up into my jaw up into my jugular

lè l monte nan machwa m jis nan gòj mwen

when it started

lè l kòmanse

when the pain began?

lè doulè a kòmanse ?

when the pain begins

lè doulè a kòmanse

when they come to the store

lè yo vin nan magazen an

when this chest pain started?

ki lè doulè pwatrin sa a kòmanse ?

when was the first date of your last menstrual period?

ki jou règ ou parèt dènye fwa ?

when was the first t

ki premye fwa

when you do activity?

lè w fè aktivite ?

when you get here then

lè w rive la alò

when you have the pain

lè w gen doulè a

when you move around

lè w ap fè mouvman

when you're at rest

lè w ap repoze

when you're bad

lè w pa byen

when you relax

lè w ap rilaks

when you're walking

lè w ap mache

when you say you have muscle aches

lè w di ou gen doulè misk

when you sleep

lè w ap dòmi

when you take in a deep breath?

lè w rale yon gwo souf ?

when you walk

lè w mache

where are you now

kote w ye kounye a ?

where does this fit?

ki kote li ale ?

where does this fit along?

ki kote sa ale ?

where do you feel the pain?

ki kote w santi doulè a ?

where do you have the pain in the chest?

ki kote w gen doulè nan pwatrin lan ?

where it is moving to

ki kote l prale

where most of the pain is

ki kote l ap fè mal plis

where you feel the pain you've had for hours please

kote w santi doulè ke w gen depi plizyè èdtan an tanpri

where you feel this chest pain eel this chest t

kote w santi doulè pwatrin lan

where your heart is?

kote kè a ye ?

where your pain originates

kote doulè a kòmanse ?

where you take chronic medication?

kote w pran medikaman kwonik ?

where you would need to be seen immediately

kote w bezwen egzaminen touswit ?

which is kind of different

ki yon jan diferan

while we're waiting for the pictures to come up

pandan n ap tan pou foto yo

while you're doing that

pandan n ap fè sa

while you're resting?

pandan w ap repoze ?

while you're/- you said you were walking

pandan w ap/- ou di ou t ap mache

who also has nausea

ki gen kèplen tou

who has my same problems

ki gen menm pwoblèm mwen yo

wh t

kisa

why?

pouki ?

why don't you show me where your pains are

pouki w pa montre m kote k ap fè w mal la

with all of those risk factors i think that it would be very important that you go in and see your primary care doctor

ak tout risk sa yo m kwé li ta enpòtan anpil pou w ale wè doktè premye swen an

with one being the least amount of pain you've ever had

e en reprezante pi piti doulè ou janm genyen

without moving around?

san w pa bouje ?

with the chest pain?

ak doulè pwatrin lan ?

with your same symptoms?

ak menm senptòm ou yo ?

wondering if you could give me some advice

m ta renmen konnen si w ka ban m yon ti konsèy

would be the best thing to do

se meyè bagay la

would that make it hurt more

èske l fè doulè a fè w pi mal

wow

oulala

yeah

wi

yeah i do

wi mwen dakò

yeah sure

wi wi

yeah that is basically the right

wi se bon

yes

wi

yes absolutely

wi absoliman

yes everywhere

wi tout kote

yes i did

wi m fè li

yes i do

wi m dakò

yes it is

wi se konsa

yes it t

wi li

yes mary

wi mary

yesterday my head hurt a lot

tèt mwen t ap fè m mal anpil ayè

yes yes

wi wi

yes you do

wi ou dakò

you also need to come to our emergency room within twenty four hours

e se pou w vin nan ijans lan nan lespas vennkwat è

you are probably having chest pain

ou siman gen doulè pwatrin

you can imagine

ou ka konprann

you can try over the counter remedies of tylenol and motrin

ou ka eseye pran medikaman san preskripsyon tankou tylenol ak motrin

you could probably try some tylenol or ibuprofen

ou ka eseye pran tylenol oubyen ibipwofèn

you don't have asthma or anything like that?

ou pa gen opresyon oubyen okenn lòt maladi tankou li ?

you don't see the doctor

ou pa wè doktè a

you don't smoke

ou pa fimen

you feel like tightness on your chest

ou santi pwatrin ou sere

you feel that you should cut back?

ou kwè se pou w ralanti ?

you feel this

ou santi sa

you had mentioned on the sides of your head

ou te di sou toude bò tèt ou

you have diabetes

ou fè sik

you have it currently?

ou genyen li kounye la ?

you haven't tried any over-the-counter preparations or anything?

ou pa eseye okenn lòt preparasyon san preskripsyon oubyen lòt bagay ?

you know?

ou konnen ?

you know actually i did not take it this morning

ou konnen, anfèt, m pa pran l maten an

you know a guy is gotta go do stuff

ou konnen yon nèg dwe fè bagay

you know and i'm not sure

ou konnen e m pa sèten

you know 'cause like i'm a bricklayer

ou konnen poutèt tankou m se mason

you know doc

ou konnen doktè

you know do i have a stomach virus

ou konnen mwen gen yon viris nan vant

you know i don't think i've had it checked

ou konnen m pa kwè mwen te fè tcheke sa

you know i got diabetes and stuff

ou konnen m fè sik ak lòt

you know i'll stop for a little bit

ou konnen m ap sispann pou yon ti tan

you know i'm a bricklayer

ou konnen m se mason

you know it is pretty hot out there

ou konnen li cho anpil deyò a

you know it kinda started this afternoon

ou konnen li kòmanse nan apremidi a

you know i took today off

ou konnen mwen pran konje jodi a

you know i tried to do some work

ou konnen m eseye fè kèk travay

you know it started this afternoon

ou konnen li kòmanse apremidi a

you know like when the pollen comes off the trees

ou konnen tankou lè polèn soti nan pyebwa yo

you know maybe i've been smoking like thirty cigarettes a day

ou konnen se petèt trent sigarèt mwen fimen pa jou

you know my old man he dropped one day

ou konnen papa m mouri yon jou

you know of course i smoke

ou konnen natirèlman mwen fimen

you know so i work

ou konnen, kidonk m travay

you know that is a big thing

ou konnen se yon gwo bagay

you know that is our advice

ou konnen se konsèy sa nou bay

you know the pain lasts you know maybe two to five minutes something like that

ou konnen doulè a pa ale ou konnen li ka ant de ak senk minit apeprè

you know what i'm saying?

ou konnen sa m ap di a ?

you know what is going on?

ou konnen sa k ap fèt ?

you know when i'm good

ou konnen lè m bon

you know you come in and see us at the clinic

ou konnen ou vin wè nou nan klinik la

you little devil

ou pa janti

you'll come back home

w ap tounen lakay

you maybe should be concerned about how much you drink

se pou w reflechi sou kantite ou bwè

you might stay a few days

ou ka rete detwa jou

you need have a friend take you there

se pou w gen yon zanmi pou mennen w lòtbò a

you need to come in sooner

se pou w vini pi bonè

you not driving your truck right now i hope

ou pa p kondyi kamyon w lan kounye la, m espere

you pick up the phone

ou reponn telefòn lan

your arm did

bra w

you're a bricklayer

ou se mason

you're a nice fellow

ou se yon bon moun

you're gonna send me a picture?

w ap voye yon foto ban mwen ?

you're having

ou gen

you're having a ten out of ten

ou gen dis sou dis

you're more than welcome to come to the emergency room or the urgent care clinic

ou byenveni nan ijans oubyen nan klinik swen ijan an

you're scaring me

w ap fè m pè

you're sixty-five

ou gen swasant-senk an

you're s t

ou

you're welcome

pa gen pwoblèm

your history

enfòmasyon sou ou

your mother father?

manman papa w ?

you said you're having this chest pain

ou di ou gen doulè nan pwatrin

you should see your doctor within twenty four hours

se pou w wè doktè a nan lespas vennkat è

you take birth control pills?

ou pran grenn planin ?

you think

ou kwè

you think i need to go to the emergency room?

ou kwè se pou m ale nan ijans ?

you think this may be it?

ou kwè se tout ?

you've ever had

ou janm genyen

you've ever had in your life

ou janm genyen nan lavi w

yup

wi

XS
SM
MD
LG